r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Nasjonalt samarbeid om stedsutvikling

Samarbeid på tvers av sektorer lokalt, regionalt og nasjonalt er en forutsetning for god stedsutvikling. Forum for stedsutvikling, som Riksantikvaren deltar i, har som hensikt å bidra til utvikling av attraktive og miljøvennlige steder. 

Lillehammer var den første innlandsbyen som ble anlagt i Norge etter bergverksbyene Røros og Kongsberg på 1600-tallet. Byen ble anlagt for å fremme handel med varer til og fra Gudbrandsdalen. Foto: Guri Dahl

Forum for stedsutvikling

Forum for stedsutvikling består av deltagere fra Helsedirektoratet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, DOGA, Klima- og miljødepartementet, Kompetansesenter for distriktsutvikling, Statens vegvesen og Riksantikvaren.

Forumet skal arbeide for å:

  • styrke kommunenes kompetanse
  • bedre samarbeidet på tvers av sektorer og forvaltningsnivå
  • øke fokuset på stedsutvikling 

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og nettverksbygging er viktige virkemidler.

Forståelse for lokal kulturhistorie

Riksantikvaren vektlegger betydningen av kulturminner som premiss og ressurs i arbeidet med stedsutvikling. Bedre forståelse for lokal kulturhistorie og lokalt særpreg som grunnlag for videre utvikling, er en overordnet målsetting med samarbeidet. Riksantikvaren ser på samarbeidet som en viktig arena for aktører innen stedsutvikling på nasjonalt nivå, for å samordne arbeidet og nå felles mål.

Regionale konferanser

Sammen med fylkeskommunene arrangerer forumet regionale konferanser om stedsutvikling for kommunene i hvert enkelt fylke. På disse konferansene deltar politikere, næringsliv, utbyggere og kommuneadministrasjon. 

Konferansene retter seg først og fremst mot de som jobber innenfor fagfelt som omhandler stedsutvikling, men arrangementene er også åpne for andre interesserte. Det er et mål at deltakerne skal samordne seg faglig på tvers av sektorer og nivåer og bli inspirert til å se sammenhenger og nye muligheter i sine lokalsamfunn.

Samlinger for fylkeskommunene

Årlig arrangerer forumet samlinger for fylkeskommunene med stedsutvikling som tema. Her oppfordres det til bred deltagelse på tvers av sektorer fra regionalt nivå for å styrke samhandlingen innen hvert fylke og for å videreformidle erfaringer fylkene og sektorene imellom.

Stedsutvikling på regjeringen.no

På siden om stedsutvikling på regjeringen.no finnes nyheter, oversikter over kommende arrangementer, informasjon om konferanser og priser, oversikt over tilskuddsordninger og verktøy, samt utdypende emner relatert til temaet stedsutvikling.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er i samarbeid med deltakerne i Forum for stedsutvikling, ansvarlig for stedsutvikling på regjeringen.no. Formålet med siden er å gi inspirasjon, faglige råd og gode ideer til å skape attraktive og miljøvennlige steder.

Som gjenreisingsbebyggelse utført av Brente steders Regulering (BSR) under annen verdenskrig er Bodø sentrum bymiljø av nasjonal interesse. Området har et nøkternt og funksjonelt uttrykk som var tidstypisk for den tidlige gjenreisningsbebyggelsen. I planen ligger også bruk av fondmotiv og sikteakser, som kjennetegner det meste av gjenreisningen under BSR. Foto: Guri Dahl.

Les mer på regjeringen.no