r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Relevante lenker

Skriv

Her finner du mange lenker til informasjon om energisparing.

Bygg og Bevar

Bygg og Bevar er et nettstedet for råd, veiledning og hjelp i spørsmål om restaurering og rehabilitering av eldre bygg. Her samles informasjon som passer private huseiere, profesjonelle bestillere og bedrifter i næringen.

SINTEF Byggforsk

SINTEF Byggforsk utgir informasjonsblader som kan kjøpes på deres nettsider.

Fortidsminneforeningen "Enøk i gamle hus"

Rapport "Enøk i gamle hus".

Fiin gammel aargang

Fiin gammel aargang er en veileder om energisparing i verneverdige hus. Den gir råd og løsninger om hvordan man på en skånsom måte kan redusere energibruken i verneverdige bygninger. Den er utarbeidet av SINTEF Bygg og miljø.

EMROB

Denne veilederen gir en innføring i Energieffektiv, Miljøvennlig og Robust Oppgradering av Bygninger (EMROB). Veilederen er ment som et verktøy og en huskeliste for beslutningstakere, eiendomsforvaltere, byggherrer, arkitekter og rådgivere. Veilederen er utarbeidet av Multiconsult/SINTEF Byggforsk/NTNU.

Reala as

Reala as - dansk eiendomsselskap har gitt ut en rapport (pdf) som viser en framgangsmåte for å velge gode energiøkonomiserende tiltak på en fredet eiendom.

Klimagassregnskap

Klimagassregnskap er et web-basert beregningsverktøy for klimagassutslipp ved utbyggingsprosjekter utviklet av Statsbygg. Det er en metodikk og et verktøy, som gjør det mulig å beregne de totale klimagassutslippene gjennom byggets livsløp. Verktøyet gir anledning til å dokumentere klimagassutslippene knyttet til både eksisterende og planlagte bygg.

Hva er mest miljøvennlig - et gammelt laftehus eller et nytt lavenergibygg?

Riksantikvaren har fått gjennomført en sammenligning av to slike hus. Les rapporten fra Civitas her (pdf).

Om vinduer

Riksantikvarens informasjonsark om vedlikehold av vinduer (1996)

Byantikvaren i Oslo – informasjonsark om vinduer (pdf)

Glassmesterlauget, Forsatsgruppen (Varevindugruppen). Eksempler på ulike typer varevinduer og beregning av hvilke U-verdier dine vinduer kan oppgraderes til.

Grundeiernes investeringsfond og Real Dania - klik et håndværk. Filmer og informasjon om energirenovering av vinduer  

Treindustriens Lille grønne

”Treindustriens lille grønne”, gir deg oversiktlig informasjon om hvorfor det er gunstig å bruke mer tre, treets sentrale miljøegenskaper samt hvilken rolle skog og tre kan spille i klimasammenheng.