r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Kystkultur

Norge er en kystnasjon, der store deler av befolkningen opp gjennom historien har hentet sitt inntektsgrunnlag fra næringer knyttet til sjøen og kysten. Dette har skapt et mangfold av kulturminner langs kysten.

Naust og plass i øykommuna Solund i Sogn og Fjordane. Foto: Riksantikvaren

Næringene har skapt tallrike kulturminner som fyrstasjoner, båter, naust, rorbuer, sjøhus, bryggeanlegg, handelssteder, dunvær og minner etter tilvirking av produkter knyttet til fiskeri og fangst i kystnære og fjernere farvann.

Verdiskaping gjennom ny bruk av kulturminner

Riksantikvaren arbeider for å ta vare på kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap langs kysten.

I mange tilfeller er den opprinnelige bruken til disse borte. Utfordringen blir dermed å finne ny bruk og stimulere til verdiskaping, slik at kulturmiljø, bygninger og anlegg ikke forfaller.

Mange kystfyr, som her Storholmen fyrstasjon på Mørekysten, ligg åpent og særs værutsatt til. Foto: Riksantikvaren

Satsinger knyttet til kystkulturen

Kystpilegrimsleia, sjøfarende pilegrimer
Kystpilegrimsleia er et samarbeid mellom fylkeskommuner og bispedømmene i fem kystfylker på Vestlandet, fra Rogaland til Sør-Trøndelag, for å få etablert en pilegrimsled kystveien til Nidaros.

Vardø Restored, bygningsarv i ny drakt
Vardø er i dag den eneste byen i Finnmark der man kan oppleve en samlet førkrigsbebyggelse i en tydelig historisk bystruktur. Dette gjør også byen unik nasjonalt. Byen er Finnmarks eldste fiskevær, og kjent som Pomorhovedstaden som på 1800-tallet var sentrum for handel med Russland. I regi av Vardø museum tilrettelegges det for nye fortellinger, fremtidsrettet næringsvirksomhet, og strategisk byutvikling med kulturarven som utgangspunkt.

Kystreise.no, den maritime kulturhistoria
Kystreise.no er de maritime museumsnettverkenes felles prosjekt for digital formidling av kystens maritime kulturhistorie via mobiltelefon, lesebrett og PC til turister, folk på reise, skoler, museer og alle andre interesserte.

Fortellinger om kyst-Norge, kystens kulturhistorie
Temahefter som viser det historiske bakteppet for utviklingen av Norge som selvstendig nasjon, og retter søkelyset mot betydningen sjøfart, fiskeri og kystnæringer har hatt for bosetting og økonomisk, sosial og kulturell utvikling.
Målet med heftene er å bidra til økt kunnskap, interesse og engasjement for kystens kulturminner og kulturhistorie.

Kjerringøy handelssted i Nordland. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren

Stimulere til god samhandling

I arbeidet med å ta vare på kystkulturen, samarbeider Riksantikvaren med flere departementer, direktorater, fylkeskommuner, institusjoner og museer.

Riksantikvaren, Fiskeridirektoratet, Kystverket og Norsk kulturråd samarbeider tett med tre maritime museumsnettverk og ca. 35 museumsinstitusjoner langs kysten om målretting av innsats og virkemidler mot utvalgte tiltak på kystkulturfeltet.