r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Internasjonalt samarbeid

 • HoME Øygarden

  EØS-prosjektet HoME, på vei til Selstøbuene i Øygarden kommune. Foto: Ellen Mauritzen / Riksantikvaren.

 • Hiiumaa mur

  Murerworkshop i Estland. Foto: Ellen Mauritzen / Riksantikvaren.

 • Russland

  Nikolaj-kapellet i landsbyen Versjinino er ett av flere som ble restaurert med faglig og økonomisk bistand fra Norge. Foto: Jørgen H. Jørgensen / Riksantikvaren

 • Green Synagogue, Rezekna Latvia. Foto: Dagfinn Rasmussen / Riksantikvaren

  Elever fra Sam Eyde vgs i Arendal deltar i restaurering av den Grønne Synagoge i Rezekne, Latvia som en del av EØS-samarbeidet. Foto: Dagfinn Rasmussen / Riksantikvaren

Bevaring av kulturminner er et globalt ansvar. Internasjonale konvensjoner og samarbeid over landegrensene er med på å gi et bedre kulturminnevern både her hjemme og i andre land.

Utveksling av kunnskap og gjensidig respekt er grunnprinsipper for Riksantikvarens internasjonale aktiviteter. Det er viktig for oss å lære hvordan andre forvalter og formidler sin kulturarv, og hvordan kulturminner kan være en ressurs for bærekraftig utvikling.

Internasjonale avtaler og konvensjoner

Riksantikvaren bidrar til å oppfylle Regjeringens mål om internasjonalt samarbeid ved å støtte vern og bevaring av kulturminner i andre land. Gjennom internasjonale avtaler og konvensjoner er Norge forpliktet til å sikre egne kulturminner på en forsvarlig måte, og til å hjelpe andre land slik at de kan gjøre det samme.

Nettverk og møteplasser

Riksantikvaren er del av flere internasjonale nettverk og møteplasser. Både på nordisk og europeisk nivå arrangeres det årlige møter, som Nordisk sjefsmøte og European Heritage Heads Forum. Her diskuteres aktuelle spørsmål og felles utfordringer. Riksantikvaren deltar også i formelle fora som Østersjørådets kulturarvgruppe og Europarådets styringskomité for kultur, kulturarv og landskap.

Riksantikvaren og EØS-midlene

EØS-midlene er en økonomisk støtteordning fra Norge, Island og Liechtenstein til 15 land i Baltikum, Sentral- og Sør-Europa. De skal bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa, samt til å styrke samarbeidet mellom Norge og landene som mottar midler. Midlene går til fagfelt som kulturarv, miljø, klima, helse og forskning. 

Riksantikvaren er en strategisk partner for EØS-midlene og har et spesielt ansvar for å informere norsk kulturarvsektor og veilede norske aktører som deltar i kulturarvprosjekter. Dette gjelder særlig for de landene hvor Riksantikvaren er programpartner. I finansieringsperioden 2014-2021 er vi programpartner i Estland, Litauen, Polen, Portugal, Romania, Slovakia og Tsjekkia. 

Samarbeid med andre land

Med støtte fra Utenriksdepartementet har Riksantikvaren et godt samarbeid med kulturminnemyndighetene i Russland, Georgia, Ukraina og Nepal. Gjennom samarbeidet søker vi å styrke landenes forvaltning av kulturminner og bidra med eksperthjelp i konkrete bevaringsprosjekter.

Et eksempel

I prosjektet Den Grønne Synagoge får norske byggfagselever fra Sam Eyde videregående skole i Arendal håndverksopplæring gjennom restaureringen av en kulturhistorisk viktig synagoge i Latvia i 2014. Arbeidet er støttet av EØS-midler. I denne filmen forteller elevene selv om prosjektet:

Nyhetsbrev

Ønsker du å motta vårt nyhetsbrev om internasjonale aktiviteter?

Meld deg på her!

Mer informasjon:

Publikasjoner

Stop heritage crime (pdf)
                           

Andre nettsteder

www.environment.no

http://europanostra.org/