r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

EØS-midlene og kulturarv

Europas rike kulturarv har ikke bare stor verdi i seg selv, men er også en kilde til økonomisk vekst, utvikling av arbeidsplasser og sosial inkludering. 

Under restaureringen av Den grønne synagogen i Rezekne, Latvia, deltok norske og latviske videregående skole-elever. Synagogen huser nå et bygningsvernsenter, et utstillingslokale for jødisk kultur, i tillegg til at bygningen fortsatt brukes som synagoge. Foto: Ingrid Aas

Hvorfor kulturarv?

Det er flere grunner til at de fleste land som mottar EØS-midler velger å satse på kulturarv. 

Kulturarven er en viktig ressurs for lokal og regional utvikling. Kulturarvprosjekter, som for eksempel istandsetting av kulturminner, kan skape arbeidsplasser og bidra til økt turisme og gode vilkår for næringslivet. Dette skaper også sosiale møteplasser. Effekten er spesielt stor på landsbygda, som ofte er preget av fraflytting og arbeidsledighet.

De fleste landene som mottar EØS-midler har store minoritetsgrupper med en verdifull og stolt kulturarv som det er viktig å ta vare på. Å synliggjøre minoriteters kulturminner kan også bidra til å styrke deres plass i det nasjonale fellesskapet.

Stor deltagelse fra norsk sektor

I perioden 2009-2014 deltok norske kulturarvsaktører som samarbeidspartnere i over 60 prosjekter finansiert av EØS-midlene i flere europeiske land: Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia, Slovenia, Polen, og Tsjekkia.

Prosjektene omhandler tema som verdiskaping, forvaltning, håndverksopplæring, konservering, restaurering og formidling.

Norske prosjektpartnere representerer statlige institusjoner, kommuner, fylkeskommuner, museer, foreninger, (frivillige) organisasjoner og utdanningsinstitusjoner. I noen land er også private aktører med som partnere.

Riksantikvarens arbeid med EØS-midlene

Riksantikvaren legger til rette for europeisk samarbeid om kulturarv gjennom EØS-midlene. På oppdrag fra Utenriksdepartementet bidrar Riksantikvaren i utformingen av programmene som omhandler kulturarv i Estland, Litauen, Polen, Portugal, Romania, Slovakia og Tsjekkia for finansieringsperioden 2014-2021. I perioden 2009-2014 hadde Riksantikvaren tilsvarende rolle i programmer i Estland, Latvia, Litauen, Ungarn og Romania.

Riksantikvaren veileder norske aktører som deltar i prosjektsamarbeid og informerer om midlene til norsk kulturarvsektor. I tillegg, deltok Riksantikvaren selv i seks prosjekter finansiert av EØS-midlene i perioden 2009-2014. 

Eksempel

I prosjektet "Den Grønne Synagoge" fikk norske byggfagselever fra Sam Eyde videregående skole i Arendal håndverksopplæring gjennom restaureringen av en kulturhistorisk viktig synagoge i Latvia i 2014. Arbeidet ble støttet av EØS-midler. I denne filmen forteller elevene selv om prosjektet: