r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Hvorfor delta i EØS-samarbeid?

Gjennom EØS-midlene har norske aktører innen kulturarvsektoren en unik mulighet til å tilegne seg ny kunnskap utenfor norske landegrenser.

Fagfolk fra ProMonumenta, et EØS-prosjekt i Slovakia. Foto: Ingrid Aas

Norske organisasjoner nevner en rekke former for utbytte fra sin deltakelse i EØS-samarbeid. Felles for dem alle er at EØS-samarbeid gir en mulighet til å se egen organisasjon utenfra og se hvordan ting gjøres i andre land. Det åpner horisonten og bidrar til nytenkning.

Men kjernen i et godt EØS-samarbeid handler om det faglige. Den vanlige tenkningen rundt samarbeidsprosjekter finansiert av EØS-midlene er at norske aktører bidrar med ekspertisen. Dette behøver imidlertid ikke å være tilfelle. Alle våre samarbeidsland i Europa har fagmiljøer med kompetanse og erfaring som kan komme norske aktører til gode. Dersom en har behov for en spesiell type kompetanse kan den altså være mulig å finne gjennom EØS-samarbeid. Det er mulig å tenke strategisk; de fleste aktører har noe å lære av hverandre, så det gjelder å finne fram til samarbeid som er gunstige for begge parter.

Hva er mulighetene?

Alle aktiviteter som finansieres av EØS-midlene skal direkte eller indirekte føre til målet om reduserte sosiale og økonomiske ulikheter i Europa. Utover det er det få begrensninger på hva midlene kan brukes til. Kulturarvprosjektene befinner seg gjerne innenfor følgende tema:

 • Forvaltning, preservering og konservering av kulturarv
 • Immateriell kulturarv
 • Revitalisering av kulturarv
 • Dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av kulturarv
 • Formidling og utstillinger
 • Kapasitetsbygging for kulturarvaktører
 • Publikumsutvikling og undervisningsaktiviteter

Foto: Differ Media

EØS-midlenes andre mål er å styrke det bilaterale samarbeidet mellom Norge og samarbeidslandene. Norske fagmiljøer kan delta som partnere i prosjekter i samtlige land som mottar EØS-midler, og potensialet for faglig utbytte er stort. Hovedaktiviteten, for eksempel et restaureringsarbeid, må som regel foregå i samarbeidslandet, men ellers ligger det ingen formelle begrensninger på hvilke aktiviteter som kan foregå i Norge. 

I tidligere prosjekter har norske aktører hentet hjem kunnskap om blant annet:

 • Restaurerings- og vedlikeholdsteknikker
 • Materialbruk
 • Byggeteknikker
 • Sammenheng mellom kulturminnevern og sosiale prosesser
 • Kulturminneplaner i kommunen
 • Lokal stedsutvikling
 • Minoriteters kulturminner
 • Industriell kulturarv

Fokus på samfunnsnytte

I tråd med utviklingen i kulturarvsektoren generelt er det samfunnsnytten som står i sentrum innen EØS-midlene. Programmene handler om mennesker og muligheter; kulturarv gir mennesker muligheter, og vår oppgave er å synliggjøre og realisere disse mulighetene. Får vi til det vil vi gi et viktig bidrag til målet om sosial og økonomisk utjevning i Europa. 

Relevante saker