r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Konvensjoner

Skriv

Konvensjoner er folkerettslig bindende avtaler mellom land eller internasjonale organisasjoner. De er viktige redskap i arbeidet med å sikre verdens natur- og kulturarv.

Konvensjonene på kulturminneområdet forplikter statspartene til å ta vare på nasjonale kulturminner, for eksempel gjennom vern, restriksjoner på handel eller tiltak i krigssituasjoner. Riksantikvaren følger opp forpliktelsene i konvensjonene og bidrar til at andre land kan gjøre det samme.

Flere konvensjoner er globale, mens andre er begrenset til en region som for eksempel Europa eller deler av Europa. UNESCOs konvensjon for vern av verdens kultur- og naturarv (verdensarvkonvensjonen) er den mest kjente konvensjonen på kulturminneområdet. Det er også den konvensjonen som flest land i verden har sluttet seg til.

Norge har ratifisert følgende konvensjoner som omhandler kulturminner:

I tillegg har disse konvensjonene betydning for kulturminnevernet: