r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Adapt Northern Heritage

Adapt Northern Heritage (Tilpass kulturarven i nord) er et samarbeidsprosjekt mellom 15 partnere fra Irland, Island, Norge, Russland, Skottland og Sverige som har som mål å fremme bedre forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer i et endra klima.

Hold av datoen: Adapt Northern Heritage arrangerer konferanse i Edinburgh i mai 2020

Flommen i Flåmsdalen i Aurland i 2014 gjorde skader på bygninger og landskap. Foto: Marte Boro, Riksantikvaren

Bakgrunnen for prosjektet

At klimaet er i endring vil få store konsekvenser for kulturminnene. Det betyr også at det vil bli en stadig større utfordring for eiere og forvaltere av kulturminner og kulturmiljøer å ta vare på kulturarven.

Stor geografisk spredning og små lokalsamfunn i nordlige områder gjør at eiere, forvaltere og myndigheter har vanskelig for å utvikle den kompetanse og kapasiteten som trengs for å forvalte kulturminner og kulturmiljøer i et stadig mer krevende klima.

Selv om klimaet og klimaendringene er ulike i de europeiske regionene i nord, vil de kunne dra fordel av å utveksle ekspertise og erfaring når de skal planlegge bærekraftige tilpasningstiltak.

Tiltak

Prosjektet vil utvikle:

 • prosedyrer for risiko- og sårbarhetsvurderinger av kulturminner/kulturmiljøer
 • prosedyrer for planlegging av tilpasningstiltak som tar hensyn til kulturell, økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft.

Verktøyet vil bli utviklet, utprøvd og demonstrert gjennom utvikling av tiltaksplaner ved ni ulike kulturminner/kulturmiljøer i Island, Irland, Norge, Russland, Sverige og Skottland.

I Norge er det valgt ut to samarbeidspartnere for utprøving og demonstrasjon av resultatene. Det er Aurland kommune og Sysselmannen på Svalbard. I Aurland vil Aurlandsdalen  og støler generelt være i fokus. På Svalbard er Hiorthhamn, det gamle gruvesamfunnet, som skal vurderes.

Prosjektet vil også utvikle et nettverk for lokale aktører med ansvar for kulturminner og kulturmiljøer for å lære, utveksle ideer og diskutere hvordan vi best tar vare på kulturarven.

Prosjektpartnere

Disse partnerne deltar i prosjektet:

 • Historic Environment Scotland (prosjektleder)
 • Riksantikvaren
 • Minjastofnun Ísland (Cultural Heritage Agency of Iceland)
 • Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

I tillegg er det mange assosierte partnere, blant annet Aurland kommune, Sysselmannen på Svalbard og Museum Nord i Norge og Riksantikvarieämbetet i Sverige.

Det 3-årige samarbeidsprosjektet er finansiert dels av EUs Interreg programme for the Northern Periphery and Arctic.

Call for papers - Adapt Northern Heritage conference 2020

Hva er Adapt Northern Heritage

Film laget av NIKU

Nyhetsbrev fra Adapt Northern Heritage

 • Fagrapport : Bærekraftig klimaforbedring i gamle hus (2019)

  Last ned fagrapporten her.

  Rapporten er ment for de som ønsker å fordype seg i temaet bærekraftig klimaforbedring av eldre hus, og de som ønsker å vite mer om dokumentasjonen og begrunnelsene som ligger bak rådene, påstandene og tiltakene. I rapporten ligger Enøk i gamle hus som vedlegg.

Publikasjoner