r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Hvordan redusere klimabelastningene?

Utslipp av klimagasser fører til global oppvarming. Det er derfor et mål å redusere CO₂-utslippene og utslipp av andre klimagasser. I den forbindelse fokuseres det sterkt på reduksjon av energibruk i driftsfasen for bygninger. Men det er også mange andre forhold knyttet til våre hus, tettsteder og byer som belaster klimaet.

Det legges i dag sterk vekt på energibruk i bygningers bruksfase. Men materialproduksjon, transport og selve byggingen krever mye energi og medfører klimagassutslipp. Det er derfor svært viktig å sørge for å benytte materialer som belaster klimaet lite og sørge for at bygget og de enkelte bygningsdelene har lang levetid. For bygninger er det viktig å vurdere klimabelastningene fra hele byggets livssyklus, fra «vugge til grav».

De siste tiårene har antall m² boareal pr person steget kraftig. Samtidig er alle typer belastninger både i byggefasen og i driften av bygninger knyttet til areal. Arealeffektivitet reduserer disse belastningene.

 • Gamle hus på Bakklandet i Trondheim

  Bedre med oppgradering enn å bygge nytt

  Når en eksisterende bygning blir revet viser prosjektstudier at det tar 25 til 60 år å spare inn energien brukt i riving og nybygging, selv om den...
 • Vulkanområdet

  Bærekraft og områdeutvikling

  I et bærekraftperspektiv er dagens fokus på hovedsakelig individuelle bygninger for smalt. Ved å utvide perspektivet til å inkludere kvartals- og...
 • Laftet hus i Heidalen

  Miljøvennlige materialer

  Å velge materialer og bygningsdeler med lang holdbarhet og liten miljøbelastning i produksjonen er viktig. Mange tradisjonelle bygningsmaterialer...
 • Foss ved Tinfos 1 på Notodden

  Miljøvennlige energikilder

  For å nå målet om reduksjon av klimagassutslipp må det legges mer vekt på å bruke fornybare energikilder. Med fornybare energikilder, mener vi ene...
 • Tradisjonelt hus på Jæren (Garborgheimen) som er godt tilpasset det forblåste klimaet i området

  Hva kan vi lære av gamle hus og byer?

  Eldre bygninger og bygningsmiljøer har mange egenskaper som vi kan lære av og utnytte videre både i moderne byggeri og ved vedlikehold av eldre by...