r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Klimakonsekvenser for kulturminnene

Klimaet utsetter kulturminnene for store påkjenninger. Her skal vi se på noen konkrete eksempler på hvilke konsekvenser klimaendringene kan få for kulturminnene.

 • Utstein kloster

  Biologisk vekst

  Mer fuktighet øker risikoen for råteskader på treverk. Omfanget av skadedyrangrep vil også bli større, og økt vekst av for eksempel lav og mose på...
 • Flåm kirke truet av flom på grunn av flom i Flomselva

  Ekstremvær, flom og skred

  I tillegg til de gradvise endringene som foregår over lang tid, vil klimaendringene føre til flere ekstremværhendelser. Det kan føre til akutte sk...
 • Fangststasjon på Svalbard som står i fare for å bli tatt av bølgeerosjon

  Stigende havnivå, stormflo og økt kysterosjon

  Stormflo og ekstremvannstand representerer allerede i dag en trussel for kulturminnene. Stigende havnivå og økte stormflomål kan føre til skader p...
 • Frostspregning av teglstein på Holla kirkeruin, Telemark

  Frostsprengning

  Risiko for frostsprenging vil på lang sikt endre seg i takt med klimaendringene. De områdene av Norge som tidligere har hatt et typisk vinterklima...
 • Rustet armeringsjern som har utvidet seg og ført til skader på betong og puss

  Kjemisk nedbryting

  Klimaendringene vil medføre økt risiko for kjemisk nedbryting som korrosjon av konstruksjoner og bygningsdeler av metall. Kjemisk nedbryting inneb...
 • Bildet viser antakelig en skremmepinne i tre som er brukt i forbindelse med reinsjakt

  Tining av permafrost

  Høyere temperaturer medfører tining av permafrost i noen områder. Dette vil gjøre bevaringsforholdene for arkeologisk materiale i arktiske strøk v...
 • Eldre driftsbygning som har kollapset på grunn av store snømengder og snømåking

  Økte snølaster på tak

  Store snømengder er ikke en ny problemstilling i Norge, men endret klima kan endre forholdene lokalt. En økning av nedbørsmengder og temperaturen,...
 • Gjengroing

  Gjengroing

  Et varmere klima kan bidra til økt gjengroing og til at kulturmiljøer og landskap endres.Vekstsesongen for planter og trær i de nordiske landene e...
 • murgårdsfasade

  Endringer i andre samfunnssektorer

  Klimaendringene vil føre til mange endringer også i andre samfunnssektorer. Dette vil påvirke forvaltningen av kulturminner og kulturmiljøer.Behov...

Relevante lenker