r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Landskap

  • Naturlandskap i Lofoten, Munkebu i Moskenes.

    Naturlandskap i Lofoten, Munkebu i Moskenes. Foto: Trond Taugbøl / Riksantikvaren

  • Kulturlandskap rundt Oseberghaugen nær Tønsberg

    Kulturlandskap rundt Oseberghaugen nær Tønsberg. Foto: Arve Kjersheim / Riksantikvaren

Sporene fra fortiden finnes overalt i landskapet omkring oss, så vel i det åpne jordbrukslandskapet som i skog og mark, på fjellet eller midt i storbyen. Tidsdybden er en viktig dimensjon i landskapet og den bidrar til å skape mening og sammenheng.

  • Kulturlandskap er alt landskap som er påvirket av menneskenes aktivitet gjennom tidene. Begrepet brukes særlig om jordbrukslandskapet. 
  • Naturlandskap brukes for å sette søkelyset på landskapsformene og landskapets geologiske og biologiske innhold, ofte i områder der kulturinnslagene er lite synlige.

 

Endringene i landskapet

Landskapet endrer seg i takt med at samfunnet endres og med naturens egne endringsprosesser. Enger gror igjen, grenser flyttes, stedsnavn endres, byer og tettsteder vokser, nye veier bygges og eldre hus rives for å gi plass for ny bebyggelse. Landskapet har alltid vært i forandring. Men omfanget og tempoet i endringene er særlig tydelige i vår egen tid.

Arbeidet med å forvalte og utvikle natur- og kulturverdiene i landskapet er derfor stadig mer utfordrende. Også framtidas mennesker skal leve i og av landskapet. Vår utfordring er å nytte det som ressurs i samfunnsutviklingen på en slik måte at vi bevarer og videreutvikler dets kvaliteter i et langsiktig perspektiv.

Felles ressurs – felles ansvar

Den europeiske landskapskonvensjonen understreker at landskapet er en felles ressurs og et felles ansvar. I landskapet møtes mange ulike slags verdier og ressurser – kulturelle, økologiske, estetiske, sosiale og økonomiske. Vi må ofte forhandle om hvordan landskapets ressurser skal utnyttes, fordeles og utvikles. Et tett samarbeid mellom offentlig forvaltning, organisasjoner og private er en forutsetning for å håndtere landskapets mangfold av verdier på en bærekraftig måte.

Kulturminneforvaltningen arbeider både med det enkelte kulturminnet, kulturmiljøer der kulturminner sees i sammenheng og landskap.

Les mer  om landskap på www.regjeringen.no