r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Fredningsstrategi mot 2020

Riksantikvaren har utarbeidet en strategi for fremtidige fredninger. I fredningsstrategien har vi valgt ut ti prioriterte tema, og vi vil frede noen viktige kulturminner innen hvert av disse temaene.

Skudeneshavn i Karmøy kommune i Rogaland er kjent for sitt godt bevarte trehusmiljø. Riksantikvaren startet kulturmiljøfredning av Skudeneshavn i februar 2015. Foto: Karmøy kommune

Bakgrunnen for fredningsstrategien

Riksantikvaren har fått i oppdrag av Klima- og miljødepartementet å utarbeide fredningsstrategien, som et resultat av stortingsmeldingene nr. 16 (2004-2005), Leve med kulturminner og nr. 35, Framtid med fotfeste (2012-2013). Alle landets fylkeskommuner har bidratt i arbeidet.

Fredningsstrategien skal ligge til grunn for hva vi skal frede fremover. Den skal si hva og hvordan vi skal prioritere blant nye fredningssaker, men også lede til en mer effektiv forvaltning som gir forutsigbarhet for eiere av fredete bygninger.

Ti prioriterte tema

En kartlegging av hva som allerede er fredet viser at vi mangler kulturminner fra flere sentrale deler av vår historie. Flere temaer er også dårlig representert.

I fredningsstrategien har vi valgt ut ti prioriterte temaer, der nye fredninger vil komme fremover:

1. Forsvars- og krigshistorie
• Forsvarslinjen mot Sverige (ca. 1640-1905)
2. verdenskrig; okkupasjonsmakt og motstandskamp (1940-1945)
• Kald krig (ca. 1945-1990)

2. Nasjonale minoriteter
Nasjonale minoriteter (Kvener, Jøder, Skogfinner, Rom og Romani)

3. Kulturminner i utmark
• Fangsthytter/jaktbuer
• Skogbruk
• Setring
• Innlandsfiske

4. Handel
• Salgsnæringen (handelsrelaterte utsalg, 1900-tallet)
• Kystfiske og foredling
• Sjøfart

5. Fellesskap og demokrati
• Grunnskole
• Bedehus/forsamlingshus
• Rådhus/kommunalt administrative bygg
• Historiske steder/utvikling av demokratiet

6. Rekreasjon, fritid og folkehelse
• Hotell/overnatting/restaurant
• Hytter
• Idrett
• Grøntanlegg

7. Ferdsel
• Eldre ferdselsruter
• Viktige ferdselspunkter langs kystleden

8. Industri
• Småindustri/ håndverksbedrifter/verksteder
• Mellomstor industri

9. Bosetting etter industrialiseringen
• Bygårdsutbygging i de store byene (ca. 1870-1920)
• Boformer i by og tettsted (1900-1945)
• Banebrytende etterkrigsarkitektur
• Arbeiderklassens boformer

10. Etter-reformatoriske, arkeologiske kulturminner
• Kulturlag i by og tettsteder
• Gårdshauger
• Viktige etterreformatoriske kirkegårder og graver/gravminne