r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Hvem skal jeg kontakte?

Hvem har ansvar for hva

- her finner du (de fleste) svarene

-----------

Hvem er saksbehandler på saken min? = Riksantikvarens arkiv - se kontaktinformasjon i høyre kolonne på denne siden

Privateid hus som er lokalt vernet/verneverdig, men ikke fredet. Hva har jeg lov til å gjøre? Spør din kommune – dette er en vanlig byggesak.

Reguleringsplan over private bygninger = Kommunen (Reguleringsplaner lages over områder i kommunen der private bygninger inngår)

Reguleringsplan over private bygninger = Kommunen 
(Reguleringsplaner lages over områder i kommunen der private bygninger inngår)

Generelt alle opplysninger om alle private bygninger = Kommunen, teknisk etat
+ Kartverkets database «Se eiendom»: https://seeiendom.kartverket.no/ 

Fredete (faste) kulturminner i kommunen = Riksantikvaren v. fredningssesjonen (bygninger)/ ev. Askeladdenteamet (oversikter over – til kulturminneplaner)

SEFRAK-register/status på eiendommen = Kommunen ev. Fylkeskommunen hvis bygning er eldre enn 1850.
Her finner du mer informasjon om dette: https://www.riksantikvaren.no/Veiledning/SEFRAK-registeret
+ Kartverkets database «Se eiendom»:  https://seeiendom.kartverket.no

Karttjenester, database, søke gnr./bnr. På eiendommen? = Askeladdenteamet hos Riksantikvaren
+ Kartverkets database «Se eiendom»:  https://seeiendom.kartverket.no/

NB! - register og By strategi = Riksantikvaren, S-avd. SLV-seksj.

Eiendommer som er oppført på Gul liste = Byantikvaren

Søknad om tilskudd: Les mer om tilskudd fra Riksantikvaren her

Søknad om dispensasjon: S-avdelingen = Les mer om dispensasjon her

Fredete og listeførte kirker: Vedlikehold, restaurering, oppussing: Riksantikvaren, K-avdelingen, Kirketeamet 

Fartøyvern, tekniske og industrielle kulturminner, polarsaker = Riksantikvaren, K-avdelingen, Seksjon for fartøyvern og tekniske kulturminner

Middelalderarkeologi = distriktskontorene i aktuell region (Oslo, Tønsberg, Bergen, Trondheim).

Arkeologisk utgravning/ Forvaltning av fredete arkeologiske kulturminner = Riksantikvaren v. S-avdelingen, Seksjon for arkeologiske kulturminner

Henvendelser til Riksantikvaren fra presse/ media = Riksantikvarens pressevakt - se kontaktinformasjon i høyrekolonne

Husk! Ved besøk i Riksantikvarens bibliotek eller arkiv = Gjør avtale på forhånd med Riksantikvarens bibliotek - se kontaktinformasjon i høyrekolonne

 • Kontaktinformasjon til Riksantikvaren

  Åpningstider hos Riksantikvaren:
  08.00 – 15.45 (vintertid)
  08.00 – 15.00 (sommertid)

  Besøksadresse
  Dronningens gate 13, 0152 Oslo (Google maps)
  Postadresse
  Riksantikvaren, Postboks 1483 Vika, 0116 Oslo

  Sentralbord: +47 22 94 04 00
  Biblioteket: +47 22 94 05 40
  Arkivet : +47 92 20 53 54
  Telefaks: +47 22 94 04 04
  Pressevakt: +47 404 65 153

  E-post: postmottak@ra.no      

  Organisasjonsnummer:
  NO 974 760 819