r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Kulturminneforvaltningen

Her er en kort oversikt over aktører, ansvar og oppgaver i kulturminneforvaltningen.

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet har det overordnede ansvaret for forvaltningen av kulturminner og kulturmiljøer i Norge. 

Riksantikvaren

Riksantikvaren skal som fagdirektorat for departementet:

  • utøve den nasjonale kulturminnepolitikken besluttet av Storting og regjering
  • være rådgiver for departementet i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljøer
  • har fullmakt til å frede kulturminner ved enkeltvedtak eller forskrift
  • i kommunale plansaker kunne stoppe planer ved innsigelse hvis nasjonale kulturminneinteresser er truet

Fylkeskommunene og Sametinget

Fylkeskommunene og Sametinget:

  • har ansvar for kulturminner i fylkene og for kulturminner i samiske områder
  • skal sørge for at det tas hensyn til kulturminner og -miljøer i planleggingen, også på kommunenivå
  • kan forberede saker for Riksantikvaren
  • har vedtaksmyndighet etter kulturminneloven
  • Fylkeskommunene har ansvar for og ledelsen av arbeidet med regional planstrategi, regionale planer og planbestemmelse 

Gå til kontaktinformasjon for fylkeskommunene her.

Kommunene

Kommunene har hovedansvaret for bevaring av kulturminner, kulturmiljø og landskap i lokalsamfunnet. Plan- og bygningsloven er det viktigste juridiske verktøyet, men kommunen har også andre virkemidler, som for eksempel tilskudd og fritak for eiendomsskatt.

Noen bykommuner har byantikvar. I tillegg har noen kommuner stillinger med tilsvarende oppgaver. Se oversikt over hvilke bykommuner som har byantikvar her.

De arkeologiske museene

De arkeologiske museene er faglige rådgivere for Riksantikvaren for arkeologiske kulturminner på land og under vann.

Arkeologiske kulturminner er automatisk fredet etter kulturminneloven. Utgravninger kan bare utføres etter dispensasjon fra fredningsbestemmelsene gitt av Riksantikvaren.

De arkeologiske landsdelsmuseene:

 
Disse museene har ansvar for arkeologi under vann:

 
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) undersøker de arkeologiske kulturminnene fra middelalderen som Riksantikvaren har et særskilt ansvar for. Dette gjelder kirkesteder, klostre, borganlegg og de åtte middelalderbyene (Bergen, Hamar, Oslo, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Trondheim og Tønsberg).

Sysselmannen på Svalbard

Kulturminnevernet på Svalbard administreres av Sysselmannen, som bestemt i svalbardmiljøloven.