r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Kulturminneavdelingen

Skriv

Avdelingsdirektør: Linda Veiby

Fredningsseksjonen

Seksjonen har ansvar for Riksantikvarens fredningsarbeid etter Kulturminneloven, og har en koordinerende og veiledende rolle for  kulturminneforvaltningen. Seksjonen følger opp Riksantikvarens fredningsstrategi 2015-2020 og utfører enkeltfredninger, kulturmiljøfredninger og fredninger knyttet til Statens kulturhistoriske eiendommer. Erklæring om fredning av stående byggverk med opprinnelse fra perioden 1537-1649 inngår også i seksjonens portefølje.          

Fungerende seksjonssjef: Sigrid Solheim Murud

Seksjon for vern og utvikling av bygninger og grøntanlegg

Seksjonen har ansvar for oppfølgingen av freda bygninger, inkludert bygninger i statlig eie samt freda og listeførte kirker. Dette gjelder  ansvar for byggesaker, dispensasjoner, og forvaltningsplaner.

Ansvar for grøntanlegg, kulturmiljøer og bevaringsprogrammet for samiske kulturminner er også tillagt seksjonen.

Fungerende seksjonssjef: Bård Langvandslien

Seksjon for fartøy og tekniske kulturminner

Seksjonen har ansvar for utvikling og oppfølging av landsverneplaner, fartøyvern og polarsaker. Vern av kulturminner med tilknytning til industri, teknologi, kommunikasjon, forsvar, og maritim virksomhet er også en vesentlig del av ansvarsområdet. 

Arbeidet inkluderer frednings- og dispensasjonssaker ihht. Kulturminneloven. I tillegg kulturmiljøfredninger etter §20 i Kulturminneloven.
Seksjonen behandler også søknader om tilskudd til fartøy, fartøyvernsentrene og tekniske og industrielle kulturminner.

Seksjonssjef: Mari Søbstad Amundsen