r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Samfunnsavdelingen

Skriv

Avdelingsdirektør: Leidulf Mydland

Seksjon for Arkeologiske kulturminner

Seksjonen har ansvar for forvaltning av verna skipsfunn og automatisk freda arkeologiske kulturminner. Dette omfatter også kulturlag i middelalderbyene og kirkesteder fra middelalderen. Seksjonen samarbeider med de arkeologiske landsdelsmuseene, NIKU, fylkeskommunene og Sametinget.

Seksjonen har ansvar for de to bevaringsprogrammene for bergkunst (BERG) og utvalgte arkeologiske kulturminne (BARK).

Seksjonssjef: Isa Trøim

Seksjon for arealplanlegging og regionalforvaltning

Seksjonen har ansvar for Riksantikvarens arbeid med plan- og bygningsloven og utvikling av dette virkemiddelet for å ta vare på kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Veiledning og opplæring av lokal og regional kulturminneforvaltning er en viktig del av dette arbeidet.  Videre behandler seksjonen arealplaner og byggesaker der nasjonale kulturminneinteresser er truet.

Seksjonen har også ansvar for forvaltning av kulturhistoriske verdier i landskapet og oppfølging av den europeiske landskapskonvensjonen. I dette inngår KULA-prosjektet og satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, som gjennomføres i samarbeid med Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet. Seksjonen følger videre opp landbrukssektoren og naturforvaltningen/SNO, i hovedsak i samarbeid med disse to direktoratene.

Ansvar for samarbeid med regionalforvaltningen og fagsamlingen Utviklingsnett er også lagt til seksjonen. Det samme gjelder sektoravgiften for vassdrag under Olje- og energidepartementet og koordinering av Riksantikvarens arbeid med FoU.

Seksjonssjef: Kristine Johansen

Seksjon for landskap og verdiskaping

Seksjonen har ansvar for forvaltning av kulturhistoriske verdier i landskapet og oppfølging av landskapskonvensjonen i samarbeid med viktige arealbrukende sektorer.

Ansvar for verdiskaping og samfunnsnytte på kulturminneområdet og samarbeid med frivillige organisasjoner er også tillagt seksjonen. 

Seksjonssjef: Kari Larsen