r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Riksantikvarens offentlige journal

Skriv

eInnsyn er en felles publiseringstjeneste for statlige og kommunale virksomheters postjournaler.

Der finner du blant annet alle Riksantikvarens inn- og utgående dokumenter.. Saksdokumentene er offentlige, dersom det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov.

Unntak fra offentlighet

Unntak fra offentlighet skal ifølge Offentleglova § 3 følge av lov eller forskrift med hjemmel i lov. Opplysninger som er underlagt taushetsplikt, skal unntas offentlighet. Andre opplysninger, eventuelt dokumenter, kan i visse tilfeller unntas.

Innsyn i saksdokumenter

Alle kan be om innsyn i Riksantikvarens saksdokumenter. På https://einnsyn.no/ kan man søke i Riksantikvarens postjournal og søke om innsyn.

Man kan også be om innsyn ved å sende e-post til postmottak@ra.no 

Klage på eventuelt avslag

Avslag på begjæring om innsyn kan påklages innen tre uker fra avslaget er mottatt, jamfør offentleglova § 31. Klagebrevet skal stiles til den instans som er nærmest overordnet det organ som har gitt avslaget (Klima- og miljødepartementet), men skal sendes til det forvaltningsorgan som har gjort vedtaket (Riksantikvaren) jamfør offentleglova § 32.