r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Mal for kulturminneplan

Punktene under kan være nyttige i arbeidet med kulturminneplanen. Disse kan brukes som et utgangspunkt når man skal begynne å skrive.

Mer utfyllende informasjon om hva de enkelte punktene kan inneholde, finnes her. 

Forord

1. Innledning

Mål for planen
Rammer for planen
Plantype, avgrensning av planen
Sammenheng med kommuneplanen, annet lovverk og eksisterende planer
Organisering og medvirkning i prosessen

2. Utfordringer og muligheter i kulturminnearbeidet

Hvorfor ta vare på kulturminner?
Overordnete føringer, lovverk
Utfordringer fremover

3. Aktører og virkemidler

Aktører, roller og ansvar i kulturminnearbeidet; forholdet til sivilsamfunnet, frivillige og museer
Andre myndigheters ansvar; fylkeskommunen, Sametinget og andre sektorer
Eiers ansvar og rolle
Kommunen som eier
Økonomiske virkemidler
Legale virkemidler: plan- og bygningsloven og kulturminneloven

4. Kulturhistorisk oversikt

Kunnskapsgrunnlaget
Kulturhistorisk oversikt for kommunen, for eksempel kronologisk eller tematisk

5. Planforslaget

Omtale av kommunens prioriterte kulturminner og kulturmiljøer (for eksempel hvilke kulturmiljøer og kulturlandskap som anbefales, eller er, tatt inn i kommuneplanens arealdel med hensynssoner)
Prioriterte miljøer som er eller forslås regulert til bevaring
Utvalgte tema, epoker, områder
Konsekvenser av planforslaget
Verdisetting og verdivekting
Temakart kulturmiljø (eventuelt som vedlegg)

6. Handlingsdel

Oppfølging av planforslaget  
Rutiner og ansvar, retningslinjer for kommunens forvaltning og saksbehandling
Formidling og skilting av kulturminner
Bruk, skjøtsel og tilrettelegging
Samarbeid og nettverk
Supplerende registreringer
Klimatilpasninger
Økonomi og finansiering

7. Definisjoner og begreper

 

8. Kilder og litteratur

 

9. Vedlegg

Kart
Oversikt over SEFRAK-registreringer
Oversikt over kulturminner i Askeladden
Eventuelt andre oversikter over registrerte kulturminner og kulturmiljøer, som for eksempel nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap, andre kommunale registreringer, registreringer utført av historielag, museer eller andre