r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Askeladden

Askeladden er Riksantikvarens offisielle database over freda kulturminner og kulturmiljøer i Norge.

Hva inneholder Askeladden?

Askeladden inneholder data om kulturminner og kulturmiljøer som er fredet etter kulturminneloven, vernet etter plan- og bygningsloven, eller kulturminnefaglig vurdert som verneverdige.

Basen omfatter arkeologiske kulturminner som er automatisk fredet, eller som krever videre undersøkelser før fredningsstatus kan fastsettes (uavklart vernestatus), nyere tids kulturminner som er fredet, midlertidig fredet, vernet etter plan- og bygningsloven eller ansett som verneverdige. Med «nyere tids kulturminner» menes ettererformatoriske (etter 1537) bygg, anlegg og kirker.

SEFRAK-registrerte bygninger er ikke lagt inn i Askeladden, men er tilgjengelig via våre karttjenester.

For hvem?

Askeladden er et verktøy for kulturminneforvaltningen, og man må registrere seg i databasen for å få tilgang til den. Tilgang til databasen gis til ansatte innen sentral, regional og lokal kulturminneforvaltning, offentlig forvaltning, konsulenter, forskere og studenter. Andre som er interesserte i kulturminner kan benytte kulturminnesøk.no, eller dette temakartet basert på åpne data fra Askeladden. Les mer om karttjenester og åpne data.

Sentral, regional og lokal kulturminneforvaltning kan registrere seg som saksbehandler i databasen og har da muligheten til å legge til, endre og oppdatere opplysningene i Askeladden. Det er også mulig å eksportere data fra Askeladden, for eksempel til bruk i egne GIS-baserte datasystemer. Ansatte i sentral, regional og lokal kulturminneforvaltning som ikke har behov for å oppdatere opplysningene, vil bli gitt tilgangen «innsyn full».

Konsulenter som jobber med konsekvensutredninger og planarbeid samt forskere og studenter kan også søke om innsynstilgang i Askeladden. Innsynsbrukere kan søke i basen og hente ut enkle rapporter samt eksportere data til egne GIS-systemer, men de kan ikke endre eller legge til opplysninger.

Logg inn eller registrer deg som ny bruker her. 

Viktig informasjon om Askeladden

Det er ikke alle automatisk fredete kulturminner som er registrert, og vi har heller ikke fullstendige registreringer av alle kulturminner. Det betyr at selv om Askeladden viser at det ikke er registrert kulturminner i et område, er det ingen garanti for at det ikke finnes kulturminner i det området.

Innholdet i Askeladden kommer fra mange forskjellige kilder, og i mange tilfeller er dataene innsamlet for flere tiår siden. Det kan forekomme utdaterte og feilaktige opplysninger i enkelte tilfeller (dette gjelder særlig informasjon om gårdsnummer og bruksnummer).  Vi jobber kontinuerlig for å forbedre kvaliteten på dataene og den regionale kulturminneforvaltningen gjør et viktig arbeid med å oppdatere opplysninger om kulturminnene.

Det er viktig å være klar over at mange kulturminner ble registrert og kartfestet for lenge siden.  Det kan derfor forekomme feil i kartplassering av enkelte objekter og dataene bør derfor ikke brukes som grunnlag for detaljplanlegging. Ta kontakt med regional kulturminneforvaltning hvis du planlegger tiltak som kan komme i konflikt med fredete kulturminner.

Kulturminnesøk

Kulturminnesøk er en åpen publikumstjeneste fra Riksantikvaren, hvor informasjonen bl.a. kommer fra kulturminnebasen Askeladden.

kulturminnesok.no kan også publikum registrere nye kulturminner, uavhengig om de er vernet ved lov eller ikke.

Kontaktinformasjon

Spørsmål angående bruk av Askeladden kan sendes til: askeladden.hjelp@ra.no

Forslag og kommentarer til Askeladden kan sendes til: askeladden.forslag@ra.no

Logg inn eller registrer deg som ny bruker her