r r r

Riksantikvaren logo Riksantikvaren

Gå til hovedinnholdet

Karttjenester

Her finner du informasjon om alle Riksantikvarens tjenester for deling av geografiske data. Riksantikvaren deler data via WMS-tjenester, WFS-tjenester, filnedlasting og REST-API. I tillegg finnes data via visningstjenester og applikasjoner.

Løsninger for formidling, forvaltning og innsyn

Askeladden er Riksantikvarens forvaltningssystem og er forbeholdt saksbehandlere i forvaltningen: https://askeladden.ra.no/

Kulturminnesøk er Riksantikvarens åpne nettside for formidling av kulturminner: http://www.kulturminnesok.no/.

I tillegg har Riksantikvaren tre temakart:

Datatjenester fra Riksantikvaren

Generelt

Vær oppmerksom på at SOSI-filene ikke lenger validerer mot SOSI 4.0. De validerer mot hvert datasetts egen produktgruppe, som etter hvert blir SOSI 4.5. Arbeidet med ny SOSI-standard er i gang.

Se denne siden for tjenestevarsler: https://register.geonorge.no/register/tjenestevarsler. Her finnes tjenestevarsler for alle leverandører til Geonorge. Søk på «kulturminner» i søkefeltet for å kun få treff på Riksantikvarens data. Man kan også abonnere på tjenestevarsler via denne RSS-feeden: https://register.geonorge.no/api/register/tjenestevarsler.rss?.

Driftsmeldinger finnes her . Driftsmeldinger og teknisk support fra flere leverandører til Geonorge finnes her.

Klikk på datasettet i listen under for å finne informasjon om hvert datasett, samt lenker til nedlastning og tjenester:

  • Brannsmitteområder (lenke til samme underoverskrift lenger ned på siden)
  • Enkeltminner (lenke til samme underoverskrift lenger ned på siden)
  • Freda bygninger (lenke til samme underoverskrift lenger ned på siden)
  • Kulturmiljøer (lenke til samme underoverskrift lenger ned på siden)
  • Lokaliteter (lenke til samme underoverskrift lenger ned på siden)
  • SEFRAK-bygninger (lenke til samme underoverskrift lenger ned på siden)
  • Sikringssoner (lenke til samme underoverskrift lenger ned på siden)
  • Verneverdig tette trehusmiljøer (lenke til samme underoverskrift lenger ned på siden)

Brannsmitteområder

Beskrivelse

Datasettet dekker områder med særlig stor fare for spredning av brann som definert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med Riksantikvaren.

Område med verneverdig tett trehusbebyggelse der det er spesielt stor fare for at brann i en bygning skal smitte over på de øvrige.

Distribusjon

Dokumentasjon og nedlasting:

Nedlastning i JSON, AMF eller KMZ: Riksantikvarens REST-API

WMS-tjeneste: Se dokumentasjon på Geonorge. Dataene er tilgjengelig fra Riksantikvaren.

WFS-tjeneste: Se dokumentasjon på Geonorge. Dataene er tilgjengelig fra Geonorge.

Symboler:

Enkeltminner

Beskrivelse

Enkeltminnet inneholder, sammen med lokaliteten, all informasjon som er spesifikt for det enkelte objekt. Enkeltminnet kan ikke eksistere uten en lokalitet. Eksempelvis vil et gravfelt utgjøre en lokalitet, mens alle gravhauger/gravrøyser i gravfeltet utgjør enkeltminner.

For nyere tids kulturminner, som eksempelvis vedtaksfredete bygninger, kan lokaliteten være ett enkelt bygg, et gårdstun bestående av flere bygninger, eller én eller flere bygninger med et vedtaksfredet område rundt (park, hage, o.l.).

Enkeltminner er kulturminner som hører naturlig sammen innenfor én og samme lokalitet. Enhver lokalitet må ha minst ett enkeltminne innenfor sin avgrensing, men kan potensielt ha et ubegrenset antall tilknyttede enkeltminner.

Distribusjon

Dokumentasjon og nedlasting:

Nedlastning i JSON, AMF eller KMZ: Riksantikvarens REST-API

WMS-tjeneste: Se dokumentasjon på Geonorge. Dataene er tilgjengelig fra Riksantikvaren.

WFS-tjeneste: Dataene er ennå ikke tilgjengelig på WFS. Dette kommer.

Symboler:

Freda bygninger

Beskrivelse

Bygninger og kirker som er automatisk, vedtaks-, forskrifts- eller midlertidig fredet etter lov og kirker som har status som listeførte.

Bygninger kan fredes etter ulike paragrafer i kulturminneloven:

Bygninger som blir vedtatt fredet (kml § 15), statlige bygninger som blir vedtatt fredet i forskrift (kml § 22a)

Bygninger som er eldre enn 1537 er automatisk fredet (kml § 4)

Stående byggverk med opprinnelse fra perioden 1537-1649 kan bli erklært fredet (kml § 4)

Samiske bygninger eldre enn 100 år er automatisk fredet (kml § 4).

Distribusjon

Dokumentasjon og nedlasting:

Nedlastning i JSON, AMF eller KMZ: Riksantikvarens REST-API

WMS-tjeneste: Se dokumentasjon på Geonorge. Dataene er tilgjengelig fra Riksantikvaren.

WFS-tjeneste: Se dokumentasjon på Geonorge. Dataene er tilgjengelig fra Geonorge.

Symboler:

Kulturmiljøer

Beskrivelse

Datasettet dekker fredete kulturmiljøer, verdensarv og nasjonale interesser i by. Fredete kulturmiljøer er nasjonalt viktige kulturmiljøer som Riksantikvaren har fredet etter kulturminnelovens § 20. Disse har like sterkt vern som andre fredete kulturminner.

Verdensarvområder er kulturmiljøer som står på UNESCOs liste over verneverdige kulturmiljøer. Riksantikvaren foreslår kandidater til listen som anses som internasjonalt viktige kulturmiljøer.

Nasjonale interesser i by omfatter byer og tettsteder i Norge med kulturmiljøer som har nasjonal interesse. Områdene har ikke formelt vern, men det kan ikke utelukkes at noen av områdene bør fredes eller at det finnes objekter i disse som på sikt kan vise seg å måtte sikres etter kulturminneloven.

Distribusjon

Dokumentasjon og nedlasting:

Nedlastning i JSON, AMF eller KMZ: Riksantikvarens REST-API

WMS-tjeneste: Se dokumentasjon på Geonorge. Dataene er tilgjengelig fra Riksantikvaren.

WFS-tjeneste: Dataene er ennå ikke tilgjengelig på WFS. Dette kommer.

Symboler:

Lokaliteter

Beskrivelse

En lokalitet er et avgrenset område med ett eller flere enkeltminner. Vanligvis avgrenses en lokalitet av fysiske barrierer eller ved den totale utstrekningen av enkeltminnene. Eksempelvis vil et gravfelt utgjøre en lokalitet, mens alle gravhauger/gravrøyser i gravfeltet utgjør enkeltminner.

For nyere tids kulturminner, som eksempelvis vedtaksfredete bygninger, kan lokaliteten være ett enkelt bygg, et gårdstun bestående av flere bygninger, eller én eller flere bygninger med et vedtaksfredet område rundt (park, hage, o.l.).

En lokalitet med automatisk fredete arkeologiske enkeltminner vil også være automatisk fredet. Enhver lokalitet må ha minst ett enkeltminne innenfor sin avgrensing, men kan potensielt ha et ubegrenset antall tilknyttede enkeltminner.

Distribusjon

Dokumentasjon og nedlasting:

Nedlastning i JSON, AMF eller KMZ: Riksantikvarens REST-API

WMS-tjeneste: Se dokumentasjon på Geonorge. Dataene er tilgjengelig fra Riksantikvaren.

WFS-tjeneste: Dataene er ennå ikke tilgjengelig på WFS. Dette kommer.

Symboler:

SEFRAK-bygninger

Beskrivelse

SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Navnet er en forkortelse for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner, som var navnet på den institusjonen som påbegynte arbeidet med registeret. I dag ligger ansvaret for registering og vedlikehold av data hos Riksantikvaren.

Alle bygninger fra før år 1900 ble registrert, foruten ruiner og en del andre kulturminner. I Finnmark ble grensa for innføring i registeret satt til året 1945. Det at et hus er registrert i SEFRAK gir det ikke automatisk vernestatus, og legger heller ikke spesifikke restriksjoner på hva som kan gjøres med det. SEFRAK-registeret sier ikke noe om objektenes verneverdi.

Distribusjon

Dokumentasjon og nedlasting:

Nedlastning i JSON, AMF eller KMZ: Riksantikvarens REST-API

WMS-tjeneste: Se dokumentasjon på Geonorge. Dataene er tilgjengelig fra Riksantikvaren.

WFS-tjeneste: Dataene er ennå ikke tilgjengelig på WFS. Dette kommer.

Symboler:

Sikringssoner

Kulturminnelovens § 6 beskriver sikringssoner på følgende vis: «Med til et automatisk fredet kulturminne som nevnt i § 4, hører et område rundt dets synlige eller kjente ytterkant så langt det er nødvendig for å verne det mot tiltak som nevnt i § 3 første ledd. Området fastsettes særskilt av vedkommende myndighet etter loven.»

Sikringssonen skal beskytte det automatisk fredete kulturminnets integritet og plassering i landskapet og hindre inngrep og utilbørlig skjemming som nevnt i kml. § 3 første ledd. Sikringssonen utgjør en integrert del av det automatisk fredete kulturminnet og vil måtte vurderes sammen med dette ved spørsmål om dispensasjon.

Distribusjon

Dokumentasjon og nedlasting:

Nedlastning i JSON, AMF eller KMZ: Riksantikvarens REST-API

WMS-tjeneste: Se dokumentasjon på Geonorge. Dataene er tilgjengelig fra Riksantikvaren.

WFS-tjeneste: Se dokumentasjon på Geonorge. Dataene er tilgjengelig fra Geonorge.

Symboler: Datasettet har ingen egne symboler, men arver symboler fra den/de lokaliteten(e) og/eller det/de enkeltminnet/enkeltminnene som sikringssonen er tilknyttet.

Verneverdig tette trehusmiljøer

Beskrivelse

Datasettet dekker områder med særlig stor fare for spredning av brann som definert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i samarbeid med Riksantikvaren. Område med verneverdig tett trehusbebyggelse der det er spesielt stor fare for at brann i en bygning skal smitte over på de øvrige.

Distribusjon

Dokumentasjon og nedlasting:

Nedlastning i JSON, AMF eller KMZ fra Riksantikvarens REST-API:

WMS-tjeneste: Se dokumentasjon på Geonorge. Dataene er tilgjengelig fra Riksantikvaren.

WFS-tjeneste: Se dokumentasjon på Geonorge. Dataene er tilgjengelig fra Geonorge.

Symboler: