Avgjørelser i klagesaker

Karljohansvern – Horten – avgjørelse av klage på avvisning

Vår referanse 21/06823

Publisert: 28. mars 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Vestfold og Telemark fylkeskommunes avvisning av klage over fylkeskommunens dispensasjon fra områdefredning etter kulturminneloven § 19 for Karljohansvern Orlorgstasjon. Fylkeskommunen ga dispensasjon fra områdefredningen på Karljohansvern for tiltak i forbindelse med oppføring av nytt bygg innenfor fredningsområdet. Klager påklaget to vedtak for så vidt gjaldt de kulturminnefaglige vurderingene i saken. Vestfold og Telemark avviste klagen begrunnet med at klager ikke hadde rettslig interesse og at det ikke forelå klageadgang i saken.

Riksantikvaren kom til at det ikke er grunnlag for å omgjøre fylkeskommunens vedtak. Naboer anses normalt ikke å ha klageadgang i saker som gjelder vern etter kulturminnelovens bestemmelser. Klagen tas ikke til følge.