Avgjørelser i klagesaker

Karljohansvern Orlogstasjon. Avgjørelse av klage på avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av utstillingslokale for brannbiler. Kulturminneloven § 19.

Vår referanse 22/00709

Publisert: 6. april 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Vestfold og Telemark fylkeskommunes avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av utstillingslokale for brannbiler i et område som er fredet etter § 19. Fylkeskommunen avslo søknaden fordi bygningen ville innebære et vesentlig inngrep i det fredete kulturminnet.

Riksantikvaren var enig med fylkeskommunen. I avgjørelsen ble det lagt vekt på at et nytt bygg på dette stedet ville svekke lesbarheten i området, spesielt fordi det ikke har stått noen bygning her tidligere. Klagen ble ikke tatt til følge.