Hvilke oppgaver overføres?

Regionreformen trådte i kraft i Norge 1. januar 2020. Samtidig ble ansvarsfordelingen i kulturmiljøforvaltningen endret. Flere oppgaver ble i 2020 overført fra et statlig til et regionalt nivå. For kulturmiljøforvaltningen innebærer dette at saksbehandlingen i første linje gjøres i fylkeskommunene der kulturminnene hører til, i større grad enn før.

Alnes fyr på Godøy ved Ålesund. Foto: Anders Amlo Riksantikvaren
Alnes fyr på Godøy ved Ålesund Foto: Anders Amlo, Riksantikvaren

Hovedendringene for kulturminneforvaltningen i 2020

Fra 2020 overtok fylkeskommunene forvaltningsansvaret fra Riksantikvaren for:

 • en større andel av de statlig eide bygningene og anleggene som er fredet (Statens kulturhistoriske eiendommer)
 • de fleste arkeologiske kulturminnene som er fredet
 • fredete og vernede fartøy
 • flere teknisk-industrielle kulturminner
 • ikke-kirkelige middelalderbygg

Tilskuddsordninger:

Fra høsten 2020 overtok fylkeskommunene behandlingen av søknader innen disse tilskuddsordningene:

 • tilskudd til teknisk-industrielle kulturminner (post 72)
 • tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen samt brannsikring (post 73)
 • tilskudd til fartøyvern (post 74)

Da er ordningen slik at Riksantikvaren fordeler tilskudd til hver fylkeskommune etter søknad. Fylkeskommunene gir deretter tilskudd til enkeltprosjekter i fylket etter søknad. Slik fungerer også ordningen for tilskudd til fredete hus i privat eie (post 71), slik den har gjort tidligere.

Hva betød det?

At fylkeskommunene overtok forvaltningsansvaret, betød at de ble den rette myndigheten til å gi dispensasjoner fra kulturminneloven. Slik fungerte det allerede når det gjelder privateide, fredete bygninger.

Riksantikvaren er et fagdirektorat med overordnet myndighet, mens den konkrete oppgaveløsningen i større grad skjer i fylkeskommunene. Søknader om dispensasjoner og tilskudd skal sendes dit.

Riksantikvaren er fortsatt vedtaksmyndighet for fredninger, innsigelsesmyndighet og klagemyndighet.

Hva forvalter Riksantikvaren?

Riksantikvaren beholdt forvaltningsansvaret for de fredete eiendommene som står oppført på listen over kulturminner og kulturmiljøer som Riksantikvaren skal forvalte som før, også etter 2020. Alle objektene på listen blir merket i Askeladden som Riksantikvarens ansvarsområde. Det er vedtatt en egen prosess for eventuelle nødvendige endringer av listen.

Alle søknader om dispensasjon knyttet til eiendommene på Riksantikvarens liste skal sendes til Riksantikvaren og behandles der. Klima- og miljødepartementet er klageinstans i disse sakene.

Dette er de 11 fylkene i Norge siden 1. januar 2020:

 • Troms og Finnmark (tidligere Troms fylke og Finnmark fylke)
 • Nordland
 • Trøndelag (Tidligere Nord-Trøndelag fylke og Sør-Trøndelag fylke som ble slått sammen 1. januar 2018)
 • Møre og Romsdal
 • Vestland (tidligere Hordaland fylke og Sogn og Fjordane fylke)
 • Rogaland
 • Agder (tidligere Vest-Agder fylke og Øst-Agder fylke)
 • Vestfold og Telemark (tidligere Vestfold fylke og Telemark fylke)
 • Innlandet (tidligere Hedmark fylke og Oppland fylke)
 • Viken  (tidligere Østfold fylke, Akershus fylke og Buskerud fylke)
 • Oslo

Publisert: 2. desember 2019 | Endret: 12. januar 2021