Høringer og kunngjøringer

Avslutta høring: Fredningsforslag for Kistefos Træsliberi

Riksantikvaren sender nå forslaget om fredning av Kistefos Træsliberi på Jevnaker ut på høring. Høringsfristen er 1. april 2024.

Publisert: 9. februar 2024 | Endret: 16. mai 2024

Kistefos Træsliberi Foto: Malum, Wikimedia commons

Stortinget har vedtatt en liste med 15 tekniske og industrielle anlegg som utgjør Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner. Kistefos Træsliberi er ett av disse.

Riksantikvaren varslet oppstart av fredningssak 2. oktober 2023. Nå sendes forslaget om fredning av Kistefos Træsliberi ut på høring, med høringsfrist 1. april 2024.

Om anlegget

Kistefos Træsliberi ligger vakkert til på en halvøy på vestsiden av Randselva, i Jevnaker kommune i Akershus fylke. Tresliperiet ble etablert i 1889 og var i drift fram til 1955. Elva og fossen ga premissene for fabrikkens plassering. Vannet var en forutsetning for transport av råvarer, kraftforsyning og produksjon av tremasse. Anlegget består av 15 bygninger, i tillegg til ulike konstruksjoner, hager og utearealer. Tidsmessig er disse fra ulike perioder i hele spennet fra oppstarten av tresliperiet i 1889 til nedleggelsen i 1955.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen er å sikre og bevare Kistefos Træsliberi som en representant for den mekaniske treforedlingsindustrien fra siste del av 1800-tallet og utover på 1900-tallet. Fredningen skal sikre anlegget som et kulturhistorisk viktig eksempel på et helhetlig industrimiljø med innbyrdes funksjonelle sammenhenger, sosialhistorie og tidsdybde. Anlegget er i dag det best bevarte tresliperiet i Skandinavia.

Fredningen av tre områder omkring anlegget skal bidra til å:

  • bevare virkningen av kulturminnene i miljøet og landskapet det ligger i
  • beskytte vitenskapelige interesser som knytter seg til kulturminnene

Omfang

Fredningen etter § 15 i Kulturminneloven omfatter kulturminnene og områdene som er opplistet og avmerket på kartet på bildet i fredningsforslaget.

Fredningen etter § 19 i Kulturminneloven omfatter de tre områdene som avmerket på kartet på bildet i fredningsforslaget.

Fredningsforslaget for Kistefos Træsliberi

Hvor skal eventuelle merknader sendes?
Merknader og innspill sendes innen 1. april 2024, elektronisk til postmottak@ra.no, eller pr. post til: Riksantikvaren, Pb. 1483 Vika, 0116 Oslo.

Spørsmål?
Ta kontakt med Riksantikvarens saksbehandler Berit Rønsen på e-post: berit.ronsen@ra.no