Klima

Hvordan redusere klimabelastningene

Utslipp av klimagasser fører til global oppvarming. Det er derfor et mål å redusere CO₂-utslippene og utslipp av andre klimagasser. I den forbindelse fokuseres det sterkt på reduksjon av energibruk i driftsfasen for bygninger. Men det er også mange andre forhold knyttet til våre hus, tettsteder og byer som belaster klimaet.

Vulkanområdet - tidligere industriområde som nå er utviklet med en kominasjon av gjenbruk og nybygg. Foto: Fredrik Eriksen Riksantikvaren
Vulkan Vulkanområdet - tidligere industriområde som nå er utviklet med en kombinasjon av gjenbruk og nybygg. Foto: Fredrik Eriksen, Riksantikvaren.

Det legges i dag sterk vekt på energibruk i bygningers bruksfase. Men materialproduksjon, transport og selve byggingen krever mye energi og medfører klimagassutslipp. Det er derfor svært viktig å sørge for å benytte materialer som belaster klimaet lite og sørge for at bygget og de enkelte bygningsdelene har lang levetid. For bygninger er det viktig å vurdere klimabelastningene fra hele byggets livssyklus, fra «vugge til grav».

De siste tiårene har antall m² boareal pr person steget kraftig. Samtidig er alle typer belastninger både i byggefasen og i driften av bygninger knyttet til areal. Arealeffektivitet reduserer disse belastningene.

Publisert: 8. april 2020 | Endret: 13. mai 2020