Klima

Hvordan redusere klimabelastningene

Utslipp av klimagasser fører til global oppvarming. Det er derfor et mål å redusere CO₂-utslippene og utslipp av andre klimagasser. I den forbindelse fokuseres det sterkt på reduksjon av energibruk i driftsfasen for bygninger. Men det er også mange andre forhold knyttet til våre hus, tettsteder og byer som belaster klimaet.

Det legges i dag sterk vekt på energibruk i bygningers bruksfase. Men materialproduksjon, transport og selve byggingen krever mye energi og medfører klimagassutslipp. Det er derfor svært viktig å sørge for å benytte materialer som belaster klimaet lite og sørge for at bygget og de enkelte bygningsdelene har lang levetid. For bygninger er det viktig å vurdere klimabelastningene fra hele byggets livssyklus, fra «vugge til grav».

Relevante publikasjoner, veiledere og nettsteder.

 

Publikasjoner og veiledere

En studie i saltforvitring når klimaet endrer seg: Albanustårnet på Selja kloster 2016-2020. Forskningsrapport fra FABRICA kulturminnetjenester AS.

Riksantikvarens veileder om energieffektivisering av eldre bygninger. Veilederen inneholder råd om planlegging, vurdering av effekt og risiko ved tiltak med mer.

Kulturminner og klimaendringer. Pilotprosjekt Aurland kommune. Rapport

Klimaforhold og klimaendringer i Norden. Delrapport 1 fra prosjektet Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø.

Kulturminner, kulturmiljø og landskap i Norden. Delrapport 2 fra prosjektet Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø.

Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø. Delrapport 3 fra prosjektet Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø.

Konsekvenser av klimaendringer for forvaltningen av kulturminner og kulturmiljø, og anbefalte tiltak. Delrapport 4 fra prosjektet Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø.

Klimaendringer og bevaringsverdige bygninger – informasjonsark for eiere av eldre hus med praktiske råd om hvordan man på best mulig måte kan motvirke og begrense uheldige konsekvenser av klimaendringer

Klimaendringer og kulturarv i Norden. Oppsummering av prosjektet Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø.

Bærekraft og kulturminnevern – les om forskningsrapporten fra SINTEF og NIKU som viser at de samme metodene som blir brukt for å energieffektivisere nybygg også kan fungere godt i restaurering og oppgradering av eldre bygg.

Kulturminner og havnivåstigning. Ciens-rapport 1-2013

Cercma – Cultural Environment as Resource in Climate Change Mitigation and Adaption er et Nordisk samarbeidsprosjekt som ser på kulturminner og -miljøer som ressurser i reduksjonen av og i tilpasningen til klimaendringene.

Regjeringskvartalet. Riksantikvarens utredning om verneverdi og ny bruk. Rapporten inneholder blant annet en vurdering av bærekraft og oppgradering av høyblokka.

Gamle hus kan være like klimavennlige som nye – Les rapporten Klimagassberegninger Villa Dammen  

Bærekraftige historiske byer: Byens kulturarv – Bra for klimaet! (pdf). Nordisk samarbeidsprosjekt med fokus på bærekraftige løsninger på områdenivå.

Les rapporten KLIMA i Norge 2100 på klimaservicesenter.no

Klimagassberegninger for vernede boligbygg vs. nye lavenergiboliger (pdf), utarbeidet av Civitas på oppdrag fra Riksantikvaren. En sammenligning av klimagassutslipp fra en gammel laftebygning i Trondheim med en ny lavenergibolig i et 60 års perspektiv.

Nettsider

Riksantikvarens temaside om energisparing.

Riksantikvarens side om Adapt Northern Heritage-prosjektet

Sjekkhuset.no  – hva du kan gjøre for å forebygge skader som følge av klimaendringer.

Klimatilpasning.no – les om klimautfordringene i ditt fylke

Klimakommune.no –  Nettsiden inneholder mye informasjon om tilpasning til klimaendringene.

Nettsiden Spara och bevara er den svenske Energimyndighetens forskningsprogram for energieffektivisering i kulturhistorisk verdifulle bygninger. Nettsiden inneholder også en kunnskapsdatabase med referanser til litteratur og forskningsresultat innen området “energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”.

Nettsidene til Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) inneholder informasjon om klimaendringene og belastninger på kulturminner.

Publisert: 8. april 2020 | Endret: 8. oktober 2020