Klima

Bærekraft og områdeutvikling

I et bærekraftperspektiv er dagens fokus på hovedsakelig individuelle bygninger for smalt. Ved å utvide perspektivet til å inkludere kvartals- og bydelsstrukturer byr det seg nye muligheter for å redusere klimabelastningene.

Vulkanområdet - tidligere industriområde som nå er utviklet med en kominasjon av gjenbruk og nybygg. Foto: Fredrik Eriksen Riksantikvaren
Vulkan Vulkanområdet - tidligere industriområde som nå er utviklet med en kombinasjon av gjenbruk og nybygg. Foto: Fredrik Eriksen, Riksantikvaren.

Fellesskapsløsninger for omlegging til bruk av fornybar energi, avfallshåndtering, kollektivtransport og tilrettelegging for sykling er eksempler på viktige tiltak som bedrer miljøet og reduserer belastningen på naturen. Produksjon og bruk av fornybare energikilder blir også lettere, og endringer på spesielt sårbare historiske bygninger kan unngås og i stedet gjennomføres på bygninger uten verneverdier.

Tiltak på kvartals- og bydelsnivå er økonomisk mer lønnsomme og lettere å administrere enn mange individuelle småskalaløsninger. Helhetlige tilnærminger kan være krevende, men potensialet for reduksjon av karbon-fotavtrykk og ressursbruk er desto større.

Publisert: 8. april 2020