Klima

Miljøvennlige materialer og ombruk

Å velge materialer og bygningsdeler med høy kvalitet, lang holdbarhet og liten miljøbelastning er viktig. Mange tradisjonelle bygningsmaterialer som tre og tegl krever mindre energi å utvinne og produsere enn mer moderne materialer som betong, glass, stål og aluminium. Ombruk av materialer er også viktig for å redusere ressursbruk og klimagassutslipp. Det jobbes i dag med å få til en effektiv og lønnsom måte å gjenbruke byggematerialer i byggeprosjekter.

Et meget godt klimatilpasset gammelt laftehus i Heidalen. Bygningen medførte den gang den ble bygget minimal belastning på miljøet ettersom materialene er korttransporterte og lite bearbeidete. Treverket lagrer karbon og vedfyringen er en del av det naturlige kretsløpet. Foto: Marte Boro / Riksantikvaren
Laftehus I Heidalen. Et meget godt klimatilpasset gammelt laftehus i Heidalen. Bygningen medførte den gang den ble bygget minimal belastning på miljøet ettersom materialene er korttransporterte og lite bearbeidete. Treverket lagrer karbon har lang levetid. Foto: Marte Boro, Riksantikvaren.

Miljøvennlige materialer

Hvor miljøvennlig et material er avhenger av materialets type (som for eksempel tre, betong og tegl), kvalitet og fulle livsløp, fra produksjon, transport og vedlikehold til avhending. Det er utarbeidet flere redskap og oversikter over klimagassutslipp fra ulike materialer. Godt vedlikehold vil være viktig for et materiales levetid, slik at man ikke trenger å produsere nye og skifte ut bygningsdeler så ofte.

Tre som bygningsmateriale

Svært mange av de verneverdige bygningene i Norge er trehus. Tre som bygningsmateriale medfører liten miljøbelastning sammenlignet med for eksempel produksjon og bruk av betong og stål. Økt bruk av tre i bygninger som erstatning for mindre miljøvennlige materialer vil bidra til å redusere klimagassutslippene. Les mer om treets miljøegenskaper på trefokus.no

Gjenbruk av materialer

I byggesektoren arbeides det med å få til en effektiv og lønnsom måte å gjenbruke byggematerialer i byggeprosjekter. En sentral utfordring er materialtilgang og nødvendig sertifisering og garanti knyttet til disse. Det er et behov for å tilpasse dagens regelverk slik at ombruk og ny bruk av bygninger og bygningsdeler blir et konkurransedyktig alternativ til riving og nybygg.

Kulturmiljøforvaltning bygger på sirkulærøkonomiske prinsipper

Omstillingen til et bærekraftig lavutslippssamfunn forutsetter effektiv bruk av ressurser. Byggesektoren har en sentral rolle i den sirkulære økonomien og potensialet for økt sirkularitet i næringen anses for å være stort, særlig innen gjenbruk av materialer og avfallsreduksjon.

Tiltak som forlenger levetiden til bygg og dermed sikrer at ressursene i byggene brukes lengst mulig, er viktige tiltak i en sirkulær økonomi. Jevnlig vedlikehold, god håndverkskompetanse og bruk av materialer med høy kvalitet gjør at bygninger og kulturmiljø kan brukes lenge. Mange kulturmiljø vitner om tidligere generasjoners bevissthet rundt knapp ressursbruk, inkludert flytting og ombruk av bygninger og gjenbruk av materialer fra andre bygninger.

Nyttige veiledere og rapporter:

Publisert: 8. april 2020 | Endret: 9. februar 2022