Klima

Rehabilitering og ombruk av bygninger

For å nå Norges klimamål om å redusere klimagassutslippene med 50-55% innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå, må flere eksisterende bygninger få forlenget levetid gjennom fortsatt bruk og tilpasset ombruk.

I byggesektoren gjennomføres det i dag rivning og nybygging med klima som argument. Samtidig bidrar hele prosessen fra riving til nytt bygg til forbruk av ressurser og utslipp av klimagasser gjennom materialproduksjon, materialtransport og oppføring. For eksisterende bygninger er derimot denne belastningen allerede tatt, og i mange tilfeller er derfor det mest klimavennlige bygget det som allerede er bygget.

Bevaring, oppgradering og energieffektivisering av eksisterende bygninger er et viktig bidrag i samfunnets omstilling til et lavutslippssamfunn og en sirkulær økonomi. Ombruk av bygninger fremfor riving og nybygg vil bidra til å begrense klimagassutslipp og behovet for bruk av jomfruelige ressurser. Det er derfor avgjørende at vi utnytter potensialet i de bygningene vi allerede har.

Fortsatt bruk av hele bygninger er den beste løsningen framfor gjenbruk av enkelte bygningsdeler, både med tanke på reduksjon av klimagassutslipp og bevaring av kulturhistoriske, estetiske og arkitektoniske verdier. Disse verdiene er viktige for opplevelse og trivsel, og må derfor kommunisere godt, slik at innspill og faglige råd følges opp.
FNs klimapanel peker på at byggesektoren har stort potensial for utslippsreduksjon. I dag står byggenæringen for 25% av det totale avfallet i Norge. Sektoren har et viktig arbeid foran seg i omstillingen for å bli mer sirkulær og mer klimavennlig. Her skal både kunnskap, praksis og materialbruk utvikles. For å få til dette må innovasjon kombineres med tradisjonelle materialer, metoder og håndverk. Kulturmiljøforvaltningen har kompetanse på ombruksfeltet og skal ta del i det grønne skiftet.

Aktører på feltet

Det er flere aktører i byggesektoren som jobber med å utvikle og formidle kunnskap og dokumentasjon om hvilke ressurser eksisterende bygninger representerer:

  • Grønn Byggallianse har utarbeidet veilederen Tenk deg om før du river, med eksempler på myter som kan bidra til unødvendig riving og gode eksempler på alternativer
  • Bygg og bevar sprer kunnskap om hvordan de gamle husene skal vedlikeholdes og settes i stand i tråd med bygningens alder, konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart
  • Futurebuilt sine forbildeprosjekt viser eksempler på nybygg og rehabilitering av områder og enkeltbygg, som skal redusere klimagassutslippene for byggene i et livsløpsperspektiv, både i byggefasen og drift.

Grønt er ikke bare en farge – Bærekraftige bygninger eksisterer allerede

På oppdrag fra Riksantikvaren har SINTEF analysert en rekke casestudier og gjort en systematisk gjennomgang av norske og internasjonale publikasjoner om livssyklusanalyser. Rapporten konkluderer med at det mest bærekraftige bygget er det som allerede er bygd. Analysen viser at rehabilitering er et bedre alternativ enn å rive i en 30-årshorisont mot 2050, da det kan ta opptil 80 år før et nybygg utligner klimagassutslippet fra byggeprosessen. SINTEF-rapporten konkluderer derfor med at rehabilitering av eksisterende bygninger vil være miljømessig fordelaktig på kort og mellomlang sikt.

Viktige funn fra SINTEF:

  • Miljøpåvirkning fra eksisterende bygninger er kun rundt halvparten av den fra nybygg.
  • Det vil ta tiår før nye bygninger lønner seg miljømessig
  • Rehabilitering bør prioriteres fremfor riving og oppføring av nye bygninger
  • Det trengs økt kunnskap om gode oppgraderingstiltak
  • Fullverdige livssyklusanalyser er viktige som beslutningsverktøy.

Her finner du rapporten i fullformat og som en sammenfattet publiksumsversjon.

Prosentoversikt over avfall fra byggeaktivitet i Norge. Illustrasjonen er hentet fra publikumsversjonen av SINTEF-rapporten 2021. KILDE: SSB Illustrasjon: Riksantikvaren

Publisert: 8. april 2020 | Endret: 9. februar 2022