Klima

Hvordan redusere klimagassutslipp

Utslipp av klimagasser fører til global oppvarming. Det er derfor et mål å redusere CO₂-utslippene og utslipp av andre klimagasser. I den forbindelse fokuseres det sterkt på reduksjon av energibruk i driftsfasen for bygninger. Men det er også mange andre forhold knyttet til våre hus, tettsteder og byer som belaster klimaet.

Det legges i dag sterk vekt på energibruk i bygningers bruksfase. Men materialproduksjon, transport og selve byggingen krever mye energi og medfører klimagassutslipp. Det er derfor svært viktig å sørge for å benytte materialer som belaster klimaet lite og sørge for at bygget og de enkelte bygningsdelene har lang levetid. For bygninger er det viktig å vurdere klimabelastningene fra hele byggets livssyklus, fra «vugge til grav».

Veileder for klimagassberegninger (desember 2020)

Som en oppfølging av kommuneplanens arealdel (KPA2018), er det utarbeidet en veileder for klimagassberegninger i Bergen kommune. Veilederen er ikke juridisk bindende, men et verktøy for utbyggere og saksbehandlere. Veilederen er utarbeidet for å gi tydelige retningslinjer for hva som forventes av klimagassberegninger som kreves i kommuneplanens arealdel (KPA2018). Se alle veiledere, inkludert denne, på Bergen kommune sine sider her.

Relevante publikasjoner, veiledere og nettsteder.

 

Publikasjoner og veiledere

Riksantikvarens veileder om energieffektivisering av eldre bygninger. Veilederen inneholder råd om planlegging, vurdering av effekt og risiko ved tiltak med mer.

Bærekraft og kulturminnevern – les om forskningsrapporten fra SINTEF og NIKU som viser at de samme metodene som blir brukt for å energieffektivisere nybygg også kan fungere godt i restaurering og oppgradering av eldre bygg.

Cercma – Cultural Environment as Resource in Climate Change Mitigation and Adaption er et Nordisk samarbeidsprosjekt som ser på kulturminner og -miljøer som ressurser i reduksjonen av og i tilpasningen til klimaendringene.

Regjeringskvartalet. Riksantikvarens utredning om verneverdi og ny bruk. Rapporten inneholder blant annet en vurdering av bærekraft og oppgradering av høyblokka.

Gamle hus kan være like klimavennlige som nye – Les rapporten Klimagassberegninger Villa Dammen  

Bærekraftige historiske byer: Byens kulturarv – Bra for klimaet! (pdf). Nordisk samarbeidsprosjekt med fokus på bærekraftige løsninger på områdenivå.

Klimagassberegninger for vernede boligbygg vs. nye lavenergiboliger (pdf), utarbeidet av Civitas på oppdrag fra Riksantikvaren. En sammenligning av klimagassutslipp fra en gammel laftebygning i Trondheim med en ny lavenergibolig i et 60 års perspektiv.

Nettsider

Riksantikvarens temaside om energisparing.

Nettsiden Spara och bevara er den svenske Energimyndighetens forskningsprogram for energieffektivisering i kulturhistorisk verdifulle bygninger. Nettsiden inneholder også en kunnskapsdatabase med referanser til litteratur og forskningsresultat innen området “energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”.

Publisert: 8. april 2020 | Endret: 27. april 2021