Klima

Hvordan redusere klimagassutslipp

Menneskeskapte utslipp av klimagasser, særlig karbondioksid (CO2), er hovedårsaken til klimaendringene vi nå observerer. For å oppfylle Norges klimamål og forpliktelser under Parisavtalen, er det et behov for umiddelbare utslippskutt, og at det gjennomføres klimatiltak med rask effekt.

Gjennom Parisavtalen fra 2015 har Norge forpliktet seg til å kutte sine klimagassutslipp for å begrense den globale temperaturøkningen, og satt et mål om å redusere klimagassutslippene med 50–55 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå.

FNs klimapanel understreker at vi ikke vil klare å redusere klimagassutslippene ved hjelp av nye teknologiske løsninger alene, men at en omstilling av hele samfunnet er nødvendig. Innovasjon må derfor ses i sammenheng med kunnskap som allerede eksisterer, og som kan representere relevante alternativer. Aktørene på kulturmiljøfeltet, med verdifull kunnskap og spisskompetanse, kan på flere måter være viktige i dette arbeidet og bli en tydelig stemme i omstillingen til et lavutslippssamfunn. Bevaring av bygninger fremfor riving, energieffektivisering og klimavennlig arealbruk og arealplanlegging vil være viktige bidrag.

Veileder for klimagassberegninger (desember 2020)

Som en oppfølging av kommuneplanens arealdel (KPA2018), er det utarbeidet en veileder for klimagassberegninger i Bergen kommune. Veilederen er ikke juridisk bindende, men et verktøy for utbyggere og saksbehandlere. Veilederen er utarbeidet for å gi tydelige retningslinjer for hva som forventes av klimagassberegninger som kreves i kommuneplanens arealdel (KPA2018). Se alle veiledere, inkludert denne, på Bergen kommune sine sider her.

Relevante publikasjoner, veiledere og nettsteder.

 

Publikasjoner og veiledere

Riksantikvarens veileder om energieffektivisering av eldre bygninger. Veilederen inneholder råd om planlegging, vurdering av effekt og risiko ved tiltak med mer.

Bærekraft og kulturminnevern – les om forskningsrapporten fra SINTEF og NIKU som viser at de samme metodene som blir brukt for å energieffektivisere nybygg også kan fungere godt i restaurering og oppgradering av eldre bygg.

Cercma – Cultural Environment as Resource in Climate Change Mitigation and Adaption er et Nordisk samarbeidsprosjekt som ser på kulturminner og -miljøer som ressurser i reduksjonen av og i tilpasningen til klimaendringene.

Regjeringskvartalet. Riksantikvarens utredning om verneverdi og ny bruk. Rapporten inneholder blant annet en vurdering av bærekraft og oppgradering av høyblokka.

Gamle hus kan være like klimavennlige som nye – Les rapporten Klimagassberegninger Villa Dammen  

Bærekraftige historiske byer: Byens kulturarv – Bra for klimaet! (pdf). Nordisk samarbeidsprosjekt med fokus på bærekraftige løsninger på områdenivå.

Klimagassberegninger for vernede boligbygg vs. nye lavenergiboliger (pdf), utarbeidet av Civitas på oppdrag fra Riksantikvaren. En sammenligning av klimagassutslipp fra en gammel laftebygning i Trondheim med en ny lavenergibolig i et 60 års perspektiv.

Nettsider

Riksantikvarens temaside om energisparing.

Nettsiden Spara och bevara er den svenske Energimyndighetens forskningsprogram for energieffektivisering i kulturhistorisk verdifulle bygninger. Nettsiden inneholder også en kunnskapsdatabase med referanser til litteratur og forskningsresultat innen området “energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”.

Publisert: 8. april 2020 | Endret: 2. juli 2021