Klima

Vedlikehold og skjøtsel

Klimaendringene øker påkjenninger på kulturmiljø og gjør at forfall skjer raskere enn før. Dette fører til at bygninger vil tåle dårligere å stå med malingsslitte vinduer og fasader, hull i takrenner eller tak. Godt vedlikehold og skjøtsel er det som best tar vare på kulturmiljøenes kulturhistoriske verdier.

Det er i tillegg ofte det mest økonomiske tiltaket fordi det koster mer å reparere i etterkant enn å forebygge skader. Med bærekraftsmålene som rettesnor skal vi ta godt vare på ressursene som kulturmiljø representerer, og da må godt vedlikehold og god skjøtsel prioriteres.

Kulturmiljø som jevnlig ses over og vedlikeholdes står seg bedre mot klimarelaterte utfordringer slik som oversvømmelse, kraftig nedbør eller fukt- og råteskader. Regelmessig forebyggende skjøtsel av arkeologiske kulturminner bidrar både til å redusere skade og slitasje som følge av negative påvirkninger og plutselige hendelser, og reduserer behovet for store og inngripende skjøtselstiltak som følge av manglende skjøtsel over lang tid. Skjøtsels- og vedlikeholdsplaner er gode redskap for å sikre systematisk oppfølging.

Forvaltnings-, vedlikeholds- og skjøtselsplaner

En forvaltningsplan beskriver prosedyrer og rutiner for drift, vedlikehold og gjennomføring av tiltak i forbindelse med rehabilitering og endring av byggverk eller anlegg. Den skal være basert på langsiktighet og ha et helhetssyn. Forvaltningsplanene skal være et praktisk styringsdokument i den daglige forvaltningen og ved større vedlikeholdstiltak for alle som er involverte i drift og forvaltning. Vedlikeholdsplaner blir utarbeidet for bygninger og anlegg, mens skjøtselsplaner ofte blir brukt som begrep for oppfølging av arkeologiske kulturminner, grøntanlegg og landskap. Vedlikeholdsplaner går mer i detalj og fokuserer mer på den jevnlige oppfølgingen enn forvaltningsplaner.

Siden klima endrer seg over tid og vil medføre økte belastninger framover, bør en ved utarbeidelse av forvaltnings- og vedlikeholdsplaner også vurdere om klimaendringene vil få konsekvenser for oppfølingen framover.

Tilstandsvurdering

Et kulturmiljøs tekniske tilstand har mye å si for hvor sårbart kulturmiljøet er for klimaendringene. Et godt vedlikeholdt kulturmiljø vil stå imot påkjenninger langt bedre enn ett som mangler vedlikehold. Tilstandsvurdering gir et godt grunnlag for å planlegge og gjennomføre vedlikehold. Det vil ofte være nødvendig å ha en oversikt over kulturmiljøets tilstand for å kunne gjennomføre en risikovurdering.

Det utføres tilstandsvurdering på alle fredete bygninger i privat eie.

Ressurser:

 

Maler og eksempler på forvaltningsplaner for Statens kulturhistoriske eiendommer

I forbindelse med prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE) ble det utarbeidet maler for forvaltningsplaner. Under finner du også eksempler på ferdigstilte forvaltningsplaner utført i forbindelse med prosjektet

 

Skjøtselsplan for grøntanlegg

Skjøtselsplan for grøntanlegg skal sikre en jevn og god vekst og utvikling av vegetasjonen. I tillegg beskriver skjøtselsplanen vanligvis det jevnlige vedlikeholdet av andre elementer i grøntanlegget, for eksempel stier, fontener og lysthus.

 

Håndbok for utvikling av forvaltningsplaner

Riksantikvarieämbetet i Sverige har laget en nettbasert håndbok som gir bestillere og utførende av forvaltningsplanlegging råd og støtte i hva man bør tenke på ved utviklingen av forvaltningsplaner.

 

Riksantikvarens informasjonsark om vedlikehold av bygninger og anlegg

 

Veiledning for vedlikehold og utbedring av eldre bygninger.

Dette informasjonsbladet i Byggforskserien viser generelle prinsipper og gir konkrete råd for vedlikehold og utbedring av eldre bygninger. (Tilgang krever abonnement)

 

Kirkevakta

Gjennom prosjektet Kirkevakta vil Riksantikvaren og Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelig virksomhet (KA) prøve ut et nytt system for regelmessig tilsyn og vedlikehold av kirker. Formålet er å oppdage skader/mangler på et så tidlig tidspunkt som mulig gjennom et systematisk jevnlig tilsyn og kontroll, også på de delene av kirkebygningen som er vanskelig tilgjengelige. Sentralt i prosjektet er bruken av «rullende verksteder», det vil si egne biler med team med kompetente håndverkere som også utfører enkle reparasjoner og vedlikeholdstiltak.

Publisert: 10. februar 2022