verdiskaping

Kulturmiljø og verdiskaping - historisk oversikt

Verdiskaping som tema og arbeidsområde ble etablert i programperioden 2006-10. Større og mindre tilskudd fra post 77 har støttet opp under partnerskap og samarbeid som har tatt kulturmiljø i bruk i utviklingsprosesser.

Verdiskapingsprogrammet 2006-10
Perspektivet om kulturminner som ressurs ble utviklet gjennom mandatet til og gjennomføringen av NOU 2002:1 Fortid former framtid. Den oppfølgende St. meld. nr. 16 (2004-05) Leve med kulturminner foreslo et verdiskapingsprogram som skulle bidra til at kulturminner og kulturmiljøer blir tatt i bruk i utviklingen av lokalsamfunn og næringsliv.

Målene i programperioden 2006-10:

Delmål 1: Bruke kulturarven til beste for befolkning, næringsliv, lokalsamfunn og regioner.

Delmål 2: Ta bedre vare på kulturarven.

Delmål 3: Utvikle og spre kunnskap om kulturarven som ressurs.

Programmet samlet erfaringer fra 11 pilotprosjekter. Underveis i prosessen inviterte Riksantikvaren prosjektdeltakere, berørte fylkeskommuner og kommuner til samlinger, erfaringsutveksling og kompetanseheving.

Sluttrapporten fra følgeforskerne Nordlandsforskning og Telemarksforskning Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet (2011), samt Riksantikvarens egen oppsummering av programperioden Kulturminner i bruk: Verdi, vekst og vern (2011) finner du på ressurssidene.

Nedenfor følger en oversikt over pilotprosjektene i programmet.

Etter programperioden
Ved behandlingen av statsbudsjettet 2012 ble det vedtatt en videreføring av posten som en ordinær tilskuddspost. Hensikten var å sørge for spredning og formidling av erfaringer vunnet under programperioden. Parallelt med tilskuddsforvaltningen av post 77 har Riksantikvaren videreført sektordialog og nettverkssamlinger for prosjektene.

Riksantikvaren (2015) har oppsummert verdiskapingsarbeidet for perioden 2012-14 i rapporten Kulturarv og samfunnsnytte. Tilsvarende oppsummeringsrapport er også utarbeidet for perioden 2016-19, se nærmere ressurssidene.

Meld. St. 16 (2019–2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken — Engasjement, bærekraft og mangfold framhever kulturmiljø som et felles gode og en viktig samfunnsressurs som kan bidra til både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Meldingen presenterer tre nye nasjonale mål i kulturmiljøpolitikken, med vekt på engasjement, bærekraft og mangfold. På denne bakgrunnen har Riksantikvaren vedtatt en handlingsplan med vekt på hvordan verdiskapingsfeltet kan være et virkemiddel for å nå nasjonale mål og prioriteringer. Handlingsplanen finner du på ressurssidene.

Oversikt over tilskudd fra post 77
Omlag 120 prosjekter har fått tilskudd over post 77, tilsammen 134 mill. kroner. Størsteparten av midlene ble fordelt til pilotprosjektene i programperioden 2006-2010. Perioden 2011-2021 står følgelig for den andre halvparten.

Prosjektene har dekket, arkeologi, bygninger, miljøer og landskap. Prosjektene har ofte hatt et element av kulturhistorisk formidling, antikvarisk istandsetting og skjøtsel. Prosjektene har virket langs historiske ferdselsårer og kulturminneløyper, i bygder, tettsteder, kulturmiljøer og landskap.  Hele landet, også Svalbard, har vært representert. Noen av prosjektene har bundet sammen steder og prosjektmiljøer i nettverk for samarbeid og erfaringsutveksling.

Organisering har variert avhengig av prosjektinnretning, tema, mål og geografi. Ulike samarbeidsmodeller har vært prøvd ut, både internt i lokalsamfunnene og for samarbeid mellom regionale aktører, blant annet i kultur- og naturarvsparkene. En gjennomgående ambisjon har vært viktig å sikre felles ansvar og bredt partnerskap. Prosjektene har også vært arenaer for samarbeid med andre sektorer, blant annet Miljødirektoratet, Statens Vegvesen, Fiskeridirektoratet, Kystverket og Kulturrådet.

Nærmere omtale av utvalgte prosjekter finnes på Riksantikvarens nettsider om verdiskaping. Her er en oversikt over tilskudd gitt for perioden 2006-2021.

Publisert: 28. juli 2022