Avgjørelser i klagesaker

LFYE – Faxsen. Klage på Nordland fylkeskommunes tildeling av tilskudd. Statsbudsjettet post 74.

Vår referanse 22/04273

Publisert: 23. januar 2023 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Nordland fylkeskommunes tildeling av tilskudd. Fylkeskommunen innvilget tilskudd til tiltak som var pålagt av Sjøfartsdirektoratet. Klagen gjaldt tilskuddets størrelse, da dette ikke var tilstrekkelig til gjennomføring av ytterligere istandsettings- og vedlikeholdstiltak.

Fylkeskommunen viste til at prosjektene det ble søkt om støtte til ikke falt inn under prioriteringene som var gjort for 2022.

Riksantikvaren fant ikke grunnlag for å omgjøre fylkeskommunens vedtak, da vedtaket ikke var fattet på feil grunnlag eller i strid med føringene i forskriften. Klagen ble ikke tatt til følge.