Avgjørelser i klagesaker

Ny-Hellesund kulturmiljø. Klage på dispensasjon til oppføring av lavspentmast etter kulturminneloven § 20.

Vår referanse 21/01540

Publisert: 12. november 2021 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Agder fylkeskommunes vedtak om dispensasjon for oppsetting av lavspentmast i Ny-Hellesund kulturmiljø. Vedtaket om dispensasjon ble påklaget av Ny-Hellesund velforening. Velet mente at dispensasjonen burde omgjøres, og tiltaket reverseres, slik at det ble stilt krav om en nedgravd løsning. Riksantikvaren var enig i at en nedgravd løsning kunne vært mer hensiktsmessig, men la vekt på at dette ikke var en del av søknaden.

Etter en helhetsvurdering kom Riksantikvaren til at det ikke foreligger feil ved fylkeskommunens avgjørelse og at det derfor ikke er grunnlag for å omgjøre fylkeskommunens vedtak. Klagen tas ikke til følge.