Pressemelding

Pressemeldinger

Disse kirkene får tilskudd i 2022

– Vi har nå fordelt 28,6 millioner i tilskudd til middelalderkirkene, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Det er store behov for sikring av tak, vegger og mur, og vi har valgt å gi tilskudd til 48 kirker.

Publisert: 6. mai 2022

Alterskapet i Ringsaker kirke

For første gang er landets kirkeskatter kartlagt

– For første gang har vi fått en komplett oversikt over tilstanden på kirkeskattene våre, sier tros- og livssynsminister Kjersti Toppe (Sp). – Dette gir oss et godt grunnlag for å ta tak i vedlikeholdsbehovet i årene som kommer.

Publisert: 4. mai 2022

Endringer i NB!-registeret i Viken

Riksantikvaren har revidert NB!-registeret i Viken. Nå er endringene knyttet til kulturmiljøene av nasjonal interesse publisert.

Publisert: 8. april 2022 | Endret: 19. april 2022

Trafostasjonen ble til kaffebrenneri i Ålesund. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren.

Slik løser du nye krav i gamle bygg og anlegg

– Vi har laget en samling med eksempler til inspirasjon for alle som tenker på rehabilitering, ombygging og vedlikehold av kulturminner, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Publisert: 6. april 2022 | Endret: 7. april 2022

Henningsvær ett steg nærmere Kongens bord

Kulturmiljøfredningen av Henningsvær ble fredag 25. mars sendt over til Klima- og miljødepartementet, som nå vil forberede fredningen for behandling hos Kongen i statsråd. – Dette betyr at vi er ett steg nærmere et vedtak, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Publisert: 25. mars 2022 | Endret: 7. april 2022

18,7 millionar til fagutvikling i fartøyvernet

I 2022 får dei norske fartøyvernsentera og andre aktørar 18,7 millionar kroner i tilskot. Tilskot skal blant anna gå til forsking, rådgjeving, naudhamn, og formidling.

Publisert: 25. februar 2022 | Endret: 7. april 2022

Veien langs havet ved Uttakleiv i Lofoten

Tilskudd til frivillige lag som rydder vei for lokal historie

Riksantikvaren skal i år fordele 2,5 millioner kroner til frivillig arbeid med lokale, historiske ferdselsårer. Foreninger og lag kan søke via sin fylkeskommune eller Sametinget om tilskudd på inntil 100.000 kroner.

Publisert: 5. februar 2022 | Endret: 4. februar 2022

365 millionar i tilskot til kulturmiljø i 2022

– Kulturhistoriske spor gjev omgjevnadene våre særpreg og historisk djupne. I dag fordeler Riksantikvaren 365 millionar i tilskot til å ta vare på kulturminne og kulturmiljø. Dette er pengar som går til å sikre kulturmiljøverdiar. Samstundes bidreg dei til lokal verdiskaping og gjev ringverknader i form av arbeidsplassar og stoltheit over eigen kulturarv og tradisjon, seier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Publisert: 2. februar 2022 | Endret: 4. februar 2022

Vakre Kvamsøy kyrkje i Sogn er en av flere middelalderkirker i stein som har fått tilskudd til klimaskallsikring. Foto: Dagfinn Rasmussen, Riksantikvaren.

Søk om kirkemidler

– Stortinget har bevilget en tilskuddspott på totalt 20 millioner til sikring av våre viktige kulturhistoriske kirkebygg, sier riksantikvar Hanna Geiran. – I år prioriterer vi søknader for tak, vegger og murer for å sikre våre verdifulle steinkirker fra middelalderen.

Publisert: 27. januar 2022 | Endret: 21. april 2022

1 2 3 19

Publisert: 15. desember 2019 | Endret: 17. februar 2020