Hva er

Verdiskaping

Den fysiske kulturarven er viktig for å utvikle gode, livskraftige lokalsamfunn og et variert næringsliv. Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet har vist hvordan kulturminner i større grad enn i dag kan bli brukt lokalt og bidra til både miljømessig, kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping.

E-husa på Vega blir reinsa og får ny tang kvart år. Verdiskapingsprosjektet «Den verdifulle kystkulturen i Nordland» har bidratt til å føre kunnskapen om ærfuglen som husdyr vidare og til at edderdunsprodukt nok ein gong er på marknaden. Foto: Marit Bendz / Riksantikvaren
E – viessu Vegas E - viesut Vegas ráidnejuvvojit ja dohko bidjet ođđa debbuid juohke jagi. Árvoháhkanprošeakta “Mávssolaš riddokultuvra Nordlánddas” lea leamaš mielde fievrrideames máhtu viidáset hávdda birra leat oapmin ja dasa ahte uvjabuvttadeapmi fas lea gávppiide boahtán. Foto: Marit Bendz, Riikaantikvára

Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet har vist hvordan kulturminner i større grad enn i dag kan bli brukt lokalt og bidra til både miljømessig, kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping.

Siden 2006 har Riksantikvaren hatt en stor satsing på verdiskaping med utgangspunkt i kulturarv. Målsettingen for verdiskapingsarbeidet er å bruke kulturarv til det beste for befolkning, næringsliv, lokalsamfunn og regioner. Økt kunnskap om verdiskaping gir større muligheter for at kulturminnene blir ivaretatt.

Vi har medvirket til mange prosjekter over hele landet. Prosjektene er varierte både når det gjelder tema, kulturminnetyper og organisering. Erfaringene vi har fra arbeidet og alle prosjektene kan være til nytte for forvaltningen.

Vårt mål er at verdiskaping skal bli en integrert del av kulturminneforvaltningen.

Se filmer om ulike verdiskapingsprosjekt

 

Reins kloster

Reins kloster i Rissa i Trøndelag kan man oppleve alt fra middelalderens klosterruiner til gårdens fredete hovedbygning fra 1800-tallet. Her drives det også moderne gårdsdrift og produksjon av både øl og is. Reins kloster er støttet av Riksantikvarens verdiskapingsprogram.

Bøensætre

Bøensætre i Aremark kommune er den største og best bevarte husmannsplassen i Østfold. Her driver Hedda og Egil Kortnes en levende husmannsplass med husdyr og helårsbosetning i et restaurert kulturlandskap, slik det framstod rundt forrige århundreskifte.

Hva er verdiskaping?

En bedrift eller sektors brutto verdiskaping er lik verdien av det ferdige produktet minus vareinnsats. Hvis en i tillegg trekker ifra kapitalslit, kommer en fram til netto verdiskaping.

Publisert: 14. desember 2019