Pressemelding

Over 300 millioner kroner i tilskudd til kulturmiljøer

Over hele landet skal tilskuddsmidlene bidra til at ulike kulturmiljøer, fredete bygninger, fartøy og tekniske og industrielle kulturminner kan settes i stand.

Publisert: 3. februar 2021 | Endret: 10. februar 2021

Klevfoss papir- og cellulosefabrikk
Klevfos Cellulose- & Papirfabrik i Løten kommune Foto: Ulf Ingemar Gustafsson, Riksantikvaren

–  Kulturmiljøer og kulturminner er en verdifull samfunnsressurs. Mange eiere gjør en stor innsats for å ta vare på vår felles kulturarv. Denne innsatsen er mye av grunnlaget for den mangfoldige kulturarven vi har i Norge i dag, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Både fredete bygninger i privat eie, fartøy og tekniske og industrielle kulturminner er blant tilskuddsmottagerne i fordelingen. Riksantikvaren fordeler tilskudd til fylkeskommunene og Sametinget, som så viderefordeler tilskuddet til eiere som har søkt om tilskudd til prosjekter og tiltak.

Fylkeskommunenes og Sametingets egne prioriteringer

– Tilskuddene til fredete hus i privat eie har fylkene og Sametinget i en årrekke forvaltet på en god måte. I etterkant av regionreformen og oppgaveoverføring får nå fylkene ansvaret for fordeling av tilskudd på enda flere områder. Vi er sikre på at fylkeskommunene prioriterer godt og at deres lokalkunnskap vil bidra til svært gode prosjekter for både sikring og istandsetting, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Riksantikvaren har fått inn søknader fra fylkeskommunene og Sametinget på i overkant av 708 millioner kroner, fordelt mellom de fire postene 71-74 i statsbudsjettet. Direktoratet har fordelt 308,8 millioner kroner for året 2021. Denne summen er inkludert forhåndstilsagn for 2021 gitt i 2020.

Kriterier for tilskudd

I fordelingen av tilskudd har Riksantikvaren lagt flere kriterier til grunn. Antallet kulturminner i fylket og deres verneverdi, antallet søknader og søknadssum fra fylkeskommunene og Sametinget samt fylkeskommunenes og Sametingets egne vurderinger og prioriteringer, er blant faktorene som har vært avgjørende for Riksantikvarens fordeling.

I fordelingen har Riksantikvaren valgt å styrke noen områder spesielt, der enkelte fylkeskommuner og Sametinget har særlige behov. Innlandet fylke har svært mange bygninger i privat eie, og de får i år en økning i tilskuddene sammenliknet med tidligere år. For posten tekniske og industrielle kulturminner har Vestland og Innlandet blitt særlig prioritert, med tanke på store behov ved henholdsvis Odda Smelteverk og Klevfos Cellulose- og Papirfabrik.

Fordeling mellom fylkene

Følgende poster fra statsbudsjettet med tilhørende tilskuddsordninger er fordelt:

  • Post 71 Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie
  • Post 72 Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner
  • Post 73 Tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljø
  • Post 73 Tilskudd til konservering av ruiner fra middelalderen
  • Post 73 Tilskudd til bygninger fra middelalderen
  • Post 74 Tilskudd til fartøyvern

Se oversikten under for hvordan tilskuddene er fordelt mellom fylkene.

*Tallene for tildeling inkluderer både tilsagn for 2021 gitt i 2020 og tilskudd bevilget i 2021.

Tilskudd til fredete kulturminner i privat eie

Post 71 i statsbudsjettet.

Fylke Tildeling 2021*
Agder 7 750 000
Innlandet 27 000 000
Møre og Romsdal 4 250 000
Nordland 14 000 000
Oslo 2 625 000
Rogaland 2 750 000
Sametinget 6 000 000
Troms og Finnmark 10 250 000
Trøndelag 14 000 000
Vestfold og Telemark 17 000 000
Vestland 22 750 000
Viken 25 250 000
SUM 153 625 000

Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner

Post 72 i statsbudsjettet.

Fylke Tildeling 2021*
Agder 9 940 000
Innlandet 9 600 000
Møre og Romsdal 900 000
Nordland 2 300 000
Rogaland 900 000
Troms og Finnmark 900 000
Trøndelag 3 500 000
Vestfold og Telemark 10 000 000
Vestland 10 050 000
Viken 9 902 970
SUM 57 992 970

Tilskudd til brannsikring av tette trehusmiljø

Post 73 i statsbudsjettet.

Fylke Tildeling 2021*
Agder 1 077 000
Innlandet 1 715 000
Møre og Romsdal 850 000
Nordland 900 000
Rogaland 218 000
Troms og Finnmark 400 000
Trøndelag 1 640 000
Vestland 600 000
Viken 600 000
SUM 8 000 000

Tilskudd til konservering av ruiner fra middelalderen

Post 73 i statsbudsjettet.

Fylke Tildeling 2021*
Innlandet 2 000 000
Oslo 400 000
Trøndelag 3 800 000
Vestland 3 800 000
SUM 10 000 000

Tilskudd bygninger fra middelalderen

Post 73 i statsbudsjettet.

Fylke Tildeling 2021*
Agder 1 000 000
Rogaland 50 000
Vestfold og Telemark 3 700 000
Vestland 1 500 000
Viken 750 000
SUM 7 000 000

Tilskudd til fartøyvern

Post 74 i statsbudsjettet.

Fylke Tildeling 2021*
Agder 2 350 000
Innlandet 6 045 000
Møre og Romsdal 3 900 000
Nordland 4 600 000
Oslo 2 000 000
Rogaland 15 043 000
Troms og Finnmark 8 000 000
Trøndelag 5 614 625
Vestfold og Telemark 6 650 000
Vestland 14 366 000
Viken 3 658 000
SUM 72 226 625

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153