Pressemelding

Tilleggsvedtak for Stavanger domkirke

Riksantikvaren tillater bruk av tyngre masser i deler av krypkjelleren i Stavanger domkirke, etter søknad fra Stavanger kirkelige fellesråd.

Publisert: 23. april 2021

Stavanger domkirke
Stavanger domkirke Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

De arkeologiske undersøkelsene i Stavanger domkirke har avdekket at bæreevnen til fundamentene er dårligere enn antatt. Dette betyr at det må tas ytterligere hensyn til sikkerhet for både kirkebygg og personell. Geoteknikerne som følger arbeidet har varslet om at det er behov for å bruke tyngre masser til å fylle igjen for å sikre kirkebyggets stabilitet. Riksantikvaren har fattet et tilleggsvedtak for at dette skal kunne gjennomføres.

-De sikkerhetsmessige forholdene, for både personell og kirke, har vært viktige for alle våre vurderinger i denne saken. Riksantikvarens vurdering er nå at bruk av tyngre gjenfyllingsmasser vil bidra til å sikre kirkebygget, siden det er avdekket grunnere fundamentering av kirkebygget enn forventet. Dette viser også hvor komplekst arbeidet med Stavanger domkirke er, og at det hele tiden gjøres en god og grundig jobb av de ulike fagmiljøene som er involvert, sier avdelingsdirektør Elisabeth Dahle hos Riksantikvaren.

Gjenfyllingsmasse

Arkeologiske undersøkelser utføres med føringer fra geotekniker underveis i arbeidet. Det er stilt som vilkår i Riksantikvarens vedtak at undersøkelsene ikke skal gå på bekostning av byggets stabilitet. Målet er fortsatt å gjennomføre de planlagte arkeologiske undersøkelsene i de kamrene som er prioritert av NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning) og Arkeologisk museum.

Vedtaket innebærer å fylle igjen med tyngre masser enn Riksantikvaren har akseptert tidligere i prosessen. Opprinnelig ble Glasopor valgt som gjenfyllingsmasse og tillatt av Riksantikvaren, før det nye gulvet i Stavanger domkirke skal etableres. De tyngre fyllmassene som nå tas i bruk, vil ikke være tyngre enn det gulvet som lå i kirken før en utgraving av gulvet ble foretatt på 1860-tallet.

-Søknaden vi har fått fra Stavanger kirkelige fellesråd innebærer en endring av den opprinnelige søknaden når det gjelder valget av gjenfyllingsmasse i områder i krypkjelleren, der det er behov for stabiliserende, tyngre masser.  Arbeidet gjøres etter anvisning fra geoteknikere, sier avdelingsdirektør Elisabeth Dahle hos Riksantikvaren.

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153

Dokumenter