Avgjørelser i klagesaker

Skudeneshavn kulturmiljø. Klage på avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av vindehus etter kulturminneloven § 20.

Vår referanse 20/00686

Publisert: 29. januar 2021 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Rogaland fylkeskommunes avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av nytt vindehus på Søragadå 61 i Skudeneshavn kulturmiljø. Det omsøkte vindehuset var i utgangspunktet dokumentert med gamle bilder av bygningen og det ble gitt dispensasjon til tilbakeføring. I etterkant ønsket eier å føre opp et vindehus som var mindre enn det opprinnelige. Fylkeskommunen avslo dette, da tiltaket ikke lenger kunne anses for å være en tilbakeføring. Tiltaket ble vurdert som et vesentlig inngrep i kulturmiljøet vindehuset ville være negativt for kulturmiljøets autentisitet og i strid med formålet med fredningen.

Riksantikvaren har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke foreligger feil ved fylkeskommunens skjønnsutøvelse og at det derfor ikke er grunnlag for å omgjøre fylkeskommunens vedtak. Klagen tas ikke til følge.