Avgjørelser i klagesaker

Sogndalstrand kulturmiljø. Klage på Rogaland fylkeskommunes avslag på søknad om oppføring av glassrekkverk. Kulturminneloven § 20.

Vår referanse 22/02929

Publisert: 29. november 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Rogaland fylkeskommunes vedtak om avslag på søknad om oppføring av glassrekkverk. Rekkverket var allerede da det ble omsøkt. Fylkeskommunen begrunnet avslaget med at glassrekkverk er et fremmedelement som ikke kan aksepteres i kulturmiljøet.

Riksantikvaren sluttet seg til fylkeskommunens vurdering av at glassrekkverk er et fremmedelement, og at det ikke er ønskelig å åpne for bruk av dette. Riksantikvaren vurderte imidlertid ikke tiltaket til å være et vesentlig inngrep, men uttalte at vilkåret om særlige tilfelle ikke var oppfylt. Det ble satt frist for tilbakeføring av tiltaket. Klagen ble ikke tatt til følge.