Avgjørelser i klagesaker

Sør-Gjæslingan kulturmiljø. Klage på avslag på søknad om dispensasjon til etablering av flytebrygge, utvidelse av platting og varig gelender ved brygge etter kulturminneloven § 20.

Vår referanse 20/12879

Publisert: 29. januar 2021 | Endret: 22. mars 2022

Riksantikvaren har mottatt klage på Trøndelag fylkeskommunes avslag på søknad om dispensasjon for etablering av flytebrygge, utvidelse av platting og varig gelender ved brygge. Ett av tiltakene (flytebrygge) var gitt midlertidig tillatelse fra Nærøysund kommune før fredningsforskriften ble vedtatt. Dette tiltaket falt dermed utenfor vedtaks- og klagebehandlingen.

Fylkeskommunens avslag var begrunnet i at tiltakene var vesentlige og dermed i strid med fredningens formål.

Etter å ha mottatt nye opplysninger i saken, har Riksantikvaren kommet frem til at det er anledning til å gi midlertidig dispensasjon til å utvide platting og beholde gelender ved flytebrygge så lenge kommunens midlertidige tillatelse opprettholdes. Klagen er delvis tatt til følge.