Nyheter

Stortingsmelding vedtatt

Stortingsmeldingen Nye mål i kulturmiljøpolitikken – Engasjement, bærekraft og mangfold er behandlet i Stortinget. Den ble debattert mandag 15. og votert 16. juni. Meldingen ble enstemmig vedtatt.

Publisert: 19. juni 2020 | Endret: 29. januar 2024

Forside stortingsmelding

I tillegg vedtok Stortinget følgende:

  • Stortinget ber regjeringen i samband med bevaringsstrategiene fremme forslag om hvordan staten kan stimulere private eiere av kulturminner og kulturmiljøer til jevnt, godt vedlikehold gjennom skatte- og avgiftsinsentiver.
  • Stortinget ber regjeringen legge til grunn at en av de nye bevaringsstrategiene skal handle om kirker, og at det i den forbindelse legges til grunn en målsetting om at alle steinkirker fra middelalderen skal ha ordinært vedlikeholdsnivå innen 1 000-årsjubileet for slaget på Stiklestad i 2030.

Les mer på Stortingets nettsider her.

Nye mål

Stortingsmeldingen presenterer tre nye nasjonale mål i kulturmiljøpolitikken, med vekt på engasjement, bærekraft og mangfold. Med denne meldingen innfører regjeringen begrepet «kulturmiljø» som samlebetegnelse. Begrepet understreker betydningen av helhet og sammenheng, samtidig gjøres tilknytningen til den øvrige klima- og miljøpolitikken tydeligere.

– Vi er glade for en melding som ser kulturminner og kulturmiljøer som del av samfunnsutviklingen. Kulturmiljøene er sentralt for gode byer og tettsteder der folk trives, og for turisme og annen næringsutvikling, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Meldingen understreker også hvordan kulturmiljøer kan være en del av det grønne skiftet.

– Dette er en stortingsmelding med en grønn profil. Gjenbruk og transformasjon belaster klimaet mindre enn nybygg. Godt kulturminnevern er godt miljøvern.

Her finner du Meld. St. 16 (2019–2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken — Engasjement, bærekraft og mangfold.

Pressevakt Riksantikvaren

Ikke send sms, telefonen viderekobles.
Telefonen er betjent i vanlig kontortid.
Tel: 404 65 153