Avgjørelser i klagesaker

Sundnes gård – Wittruplåna. Klage på vedtak om tilskudd fra Statsbudsjettet. Post 71.

Vår referanse 22/01984

Publisert: 9. august 2022 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på Trøndelag fylkeskommunes avslag på søknad om omdisponering av tilskudd fra Statsbudsjettet post 71. Tilskuddet var opprinnelig gitt til istandsetting av taket på Wittruplåna. Tiltakshaver søkte om å få omdisponere dem til allerede utførte innvendige arbeider. Fylkeskommunen avslo søknaden og viste til at det er en forutsetning for tildeling av midler at de i hovedsak blir benyttet til det som er søkt om og innvilget. Fylkeskommunen presiserte også at en søknad om omdisponering må sendes inn før tiltakene blir utført, da det ikke er anledning til å gi tilskudd til allerede utførte tiltak.

Riksantikvaren var enig i fylkeskommunens vurderinger. I avgjørelsen ble det lagt vekt på at tiltakshaver har søkt om ytterligere midler til istandsetting av taket på Wittruplåna samtidig som de allerede tildelte midlene søkes omdisponert. Klagen tas ikke til følge.