Klima

Tilpasning til endra klima

Klimaet utsetter kulturminnene for store påkjenninger. Her skal vi se på noen konkrete eksempler på hvilke konsekvenser klimaendringene kan få for kulturminnene.

Stigende havnivå, økte stormflommål og økt kysterosjon er en trussel for kystnær bebyggelse i utsatte områder. Mer regn og økt fuktighet vil føre til mer råte og soppvekst. Alle bygningsmaterialer er utsatt for nedbrytning over tid, og klimaforhold er avgjørende for hvor hurtig dette vil foregå. De fleste materialer brytes raskere ned i et varmere og fuktigere klima.

I tillegg til de gradvise endringene som foregår over lang tid, vil klimaendringene medføre flere ekstremværhendelser, flere ras og mer flom som kan gi akutte skader på kulturhistoriske bygninger og andre kulturminner.

Vekstsesongen for planter og trær forlenges dersom klimaet blir varmere og våtere. Dette vil påvirke kulturmiljøer og landskap, og blant annet forsterke en pågående gjengroing og heving av tregrensa.

Relevante publikasjoner, veiledere og nettsider finner du nederst på siden

Relevante publikasjoner, veiledere og nettsteder.

Publikasjoner og veiledere

En studie i saltforvitring når klimaet endrer seg: Albanustårnet på Selja kloster 2016-2020. Forskningsrapport fra FABRICA kulturminnetjenester AS.

Kulturminner og klimaendringer. Pilotprosjekt Aurland kommune. Rapport

Klimaforhold og klimaendringer i Norden. Delrapport 1 fra prosjektet Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø.

Kulturminner, kulturmiljø og landskap i Norden. Delrapport 2 fra prosjektet Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø.

Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø. Delrapport 3 fra prosjektet Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø.

Konsekvenser av klimaendringer for forvaltningen av kulturminner og kulturmiljø, og anbefalte tiltak. Delrapport 4 fra prosjektet Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø.

Klimaendringer og bevaringsverdige bygninger – informasjonsark for eiere av eldre hus med praktiske råd om hvordan man på best mulig måte kan motvirke og begrense uheldige konsekvenser av klimaendringer

Klimaendringer og kulturarv i Norden. Oppsummering av prosjektet Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø.

Bærekraft og kulturminnevern – les om forskningsrapporten fra SINTEF og NIKU som viser at de samme metodene som blir brukt for å energieffektivisere nybygg også kan fungere godt i restaurering og oppgradering av eldre bygg.

Kulturminner og havnivåstigning. Ciens-rapport 1-2013

Cercma – Cultural Environment as Resource in Climate Change Mitigation and Adaption er et Nordisk samarbeidsprosjekt som ser på kulturminner og -miljøer som ressurser i reduksjonen av og i tilpasningen til klimaendringene.

Regjeringskvartalet. Riksantikvarens utredning om verneverdi og ny bruk. Rapporten inneholder blant annet en vurdering av bærekraft og oppgradering av høyblokka.

Gamle hus kan være like klimavennlige som nye – Les rapporten Klimagassberegninger Villa Dammen  

Bærekraftige historiske byer: Byens kulturarv – Bra for klimaet! (pdf). Nordisk samarbeidsprosjekt med fokus på bærekraftige løsninger på områdenivå.

Les rapporten KLIMA i Norge 2100 på klimaservicesenter.no

Klimagassberegninger for vernede boligbygg vs. nye lavenergiboliger (pdf), utarbeidet av Civitas på oppdrag fra Riksantikvaren. En sammenligning av klimagassutslipp fra en gammel laftebygning i Trondheim med en ny lavenergibolig i et 60 års perspektiv.

Nettsider

Riksantikvarens side om Adapt Northern Heritage-prosjektet

Sjekkhuset.no  – hva du kan gjøre for å forebygge skader som følge av klimaendringer.

Klimatilpasning.no – les om klimautfordringene i ditt fylke

Klimakommune.no –  Nettsiden inneholder mye informasjon om tilpasning til klimaendringene.

Nettsidene til Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) inneholder informasjon om klimaendringene og belastninger på kulturminner.

Publisert: 8. april 2020 | Endret: 25. august 2020