Klima

Tilpasning til et klima i endring

Klimaet utsetter kulturminnene for store påkjenninger. Her skal vi se på noen konkrete eksempler på hvilke konsekvenser klimaendringene kan få for kulturminnene.

Stigende havnivå, økte stormflommål og økt kysterosjon er en trussel for kystnær bebyggelse i utsatte områder. Mer regn og økt fuktighet vil føre til mer råte og soppvekst. Alle bygningsmaterialer er utsatt for nedbrytning over tid, og klimaforhold er avgjørende for hvor hurtig dette vil foregå. De fleste materialer brytes raskere ned i et varmere og fuktigere klima.

I tillegg til de gradvise endringene som foregår over lang tid, vil klimaendringene medføre flere ekstremværhendelser, flere ras og mer flom som kan gi akutte skader på kulturhistoriske bygninger og andre kulturminner.

Vekstsesongen for planter og trær forlenges dersom klimaet blir varmere og våtere. Dette vil påvirke kulturmiljøer og landskap, og blant annet forsterke en pågående gjengroing og heving av tregrensa.

Her finner du veilederen for risikovurdering og tiltaksplanlegging.

Relevante publikasjoner, veiledere og nettsider finner du nederst på siden

Relevante publikasjoner, veiledere og nettsteder.

Publikasjoner og veiledere

En studie i saltforvitring når klimaet endrer seg: Albanustårnet på Selja kloster 2016-2020. Forskningsrapport fra FABRICA kulturminnetjenester AS.

Kulturminner og klimaendringer. Pilotprosjekt Aurland kommune. Rapport

Klimaendringer og kulturarv i Norden. Oppsummering av prosjektet Effekter av klimaendringer på kulturminner og kulturmiljø.

Klimaendringer og bevaringsverdige bygninger – informasjonsark for eiere av eldre hus med praktiske råd om hvordan man på best mulig måte kan motvirke og begrense uheldige konsekvenser av klimaendringer

Kulturminner og havnivåstigning. Ciens-rapport 1-2013

Cercma – Cultural Environment as Resource in Climate Change Mitigation and Adaption er et Nordisk samarbeidsprosjekt som ser på kulturminner og -miljøer som ressurser i reduksjonen av og i tilpasningen til klimaendringene.

Les rapporten KLIMA i Norge 2100 på klimaservicesenter.no

Nettsider

Riksantikvarens side om Adapt Northern Heritage-prosjektet

Klimatilpasning.no – les om klimatilpasning i ulike sektorer og om veiledning innen klimatilpasning.

Nettsidene til Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) inneholder informasjon om klimaendringene og belastninger på kulturminner.

Publisert: 8. april 2020 | Endret: 4. januar 2021