Avgjørelser i klagesaker

Tinfos II med Holtakanalen. Klage på avvisning av søknad om tilskudd til aggregat. Statsbudsjettet post 71

Vår referanse 23/00514

Publisert: 16. mars 2023 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har avgjort klage på avisning av søknad om tilskudd til modernisering av aggregat. Vestfold og Telemark fylkeskommune avviste søknaden fordi tiltaket ikke oppfylte vilkårene for tilskudd fra denne posten.

Riksantikvaren var enig med fylkeskommunen i at tiltaket ikke kunne anses for å være istandsetting eller vedlikehold, og derfor ikke var tilskuddsberettiget. Klagen ble ikke tatt til følge. Tiltakshaver ble anbefalt å ta kontakt med fylkeskommunen for å få informasjon om eventuelle andre støtteordninger. Klagen ble ikke tatt til følge.