Nyheter

To tilskuddsordninger for kirker

Nå kan alle eiere av steinkirker fra middelalderen søke om tilskudd til istandsetting og brannsikring av sine kirker. I tillegg kan eiere søke om tilskudd til klimasikring av utvalgte kirker.

Publisert: 24. oktober 2019 | Endret: 30. januar 2024

bildet viser Tanum kirke, Brunlanes, er en av de 159 middelalderkirkene i stein i Norge. Foto fra Kirkebyggdatabasen: Torild Granhaug
Tanum Kirke Brunlanes, er en av de 159 middelalderkirkene i stein i Norge. Foto: fra Kirkebyggdatabasen: Torild Granhaug

Kirkene er i en særstilling som kulturminner. De forteller om 1000 års kulturhistorie og er blant våre mest verdifulle bygninger når det gjelder arkitektur, kunsthistorie og håndverk. Steinkirkene fra middelalderen er blant de viktigste kulturminnene i landet. Mange av dem er i dårlig stand.

Stortinget har i 2019 bevilget 20 millioner kroner til tilskudd til istandsetting og brannsikring av middelalderkirker i stein, og 10 millioner kroner til klimasikring av utsatte og verneverdige kirkebygg over Barne- og familiedepartementets budsjett. Formålet med bevilgningene er å forsterke innsatsen for bevaring av kulturhistoriske viktige kirkebygg. Riksantikvaren skal forvalte tilskuddsordningene.

Tilskudd til istandsetting og brannsikring av steinkirker fra middelalderen
Riksantikvaren inviterer alle eiere av middelalderkirker i stein til å søke om tilskudd. Tilskuddene skal gå til istandsetting av selve kirkebygget og/eller brannsikringstiltak. Riksantikvaren har sendt invitasjon til kirkeeierne om å søke, og søknadsfristen er 17. november 2019. Riksantikvaren prioriterer blant de innsendte søknadene hvilke kirker som skal få tilskudd.

Tilskudd til klimasikring av kirker
Ni millioner kroner av midlene til klimasikring fordeles som tilskudd til istandsetting av «klimaskallet» på listeførte og fredete kirker. Dette gjelder tak, takrenner og beslag, yttervegger, vinduer og dører, som er de delene av kirkebygget som er særskilt sårbare for klimapåvirkning.

Riksantikvaren har valgt ut de 60 fredete og listeførte kirkene som har dårligst innrapportert tilstand på klimaskall (tak, tårn, yttervegger, vinduer og ytterdører) i Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA)s Kirkekontroll 2017, og som derfor er spesielt utsatt for større skade. Eierne av disse kirkene har fått tilsendt invitasjon til å søke, og søknadsfristen er 3. november 2019.

Dato 24.10.2019 15:41 endret 24.10.2019 15:41