Avgjørelser i klagesaker

Tollboden i Stavanger. Klage på avslag på søknad om dispensasjon for etablering av nytt bygningsvolum etter kulturminneloven § 15a, jf. § 22a

Vår referanse 20/00252

Publisert: 29. januar 2021 | Endret: 29. januar 2024

Riksantikvaren har mottatt klage på Rogaland fylkeskommunes avslag på søknad om etablering av et nytt bygningsvolum i to etasjer over den fredete Tollboden i Stavanger. Fylkeskommunen avslo søknaden med grunnlag i at Tollboden i dag er en av de mest markante bygningene i Stavanger sentrum. Det omsøkte påbygget vil være synlig både fra sjøen og fra området rundt Gamle Stavanger og Stavanger konserthus, og det vil forstyrre tollbodens dominerende posisjon ved havnen i Stavanger. Det omsøkte tiltaket var derfor å anse for et vesentlig inngrep.

Riksantikvaren har etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke foreligger feil i fylkeskommunens skjønnsutøvelse. Klagen tas ikke til følge.