Nyheter KF2020

Vedtak i klagesak om vindusutskifting

Riksantikvaren har fått endelig medhold i sin klage på Oslo kommunes dispensasjon til utskifting av vinduer i et bevaringsområde. Saken har pågått i fem år og har også vært rettslig prøvet.

Publisert: 20. mai 2020

Administrasjonsbygning, tidligere Rikshospitalet i Oslo
Tidligere Rikshospitalet, Oslo, administrasjonsbygning Foto: Per David Martinsen, Riksantikvaren

Av Kaare Stang, Riksantikvaren

Fylkesmannen i Oslo og Viken har endelig avgjort Riksantikvarens klage fra 2015 på Oslo kommune, Plan- og bygningsetatens vedtak om dispensasjon til vindusutskifting i Pilestredet Park 21 i Oslo. Området er regulert til bevaring med strenge vernebestemmelser. Vår klage er tatt til følge i Fylkesmannens omgjøringsvedtak 24. april 2020.

Viktig prinsippavgjørelse
For Riksantikvaren var dette en viktig prinsippsak å få avklart ved å påklage vedtaket. Det var gitt tillatelse til å skifte ut vinduer gjennom en vidtgående dispensasjon (pbl § 19-2 første ledd) fra reguleringsbestemmelsene i det bevaringsregulerte område. Riksantikvaren mente derfor at reguleringsplanens formålsbestemmelse (bevaring) ble vesentlig tilsidesatt.

Plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd
Kommunale plan- og bygningsmyndigheter kan bare gi dispensasjon dersom vilkårene i pbl § 19-2 andre ledd er oppfylt: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.»

Det første vilkåret er at reguleringsformålet som det dispenseres fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det andre vilkåret er at fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene. I forarbeidene til loven; Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) side 242 er det understreket at det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon i den enkelte sak.

Klageavgjørelse rettslig prøve
Fylkesmannens avgjørelse  omvår klage (datert 18. mai 2015) er rettslig prøvet i domstolene. Staten ved Fylkesmannen ble stevnet av tiltakshaver med påstand om at klageavgjørelsen var ugyldig. Oslo Tingrett avsa dom og ga primært ikke medhold. Etter anke fra tiltakshaver, ble saken til slutt avvist for ankebehandling i Høyesteretts ankeutvalg.

Riksantikvaren har dermed i hovedsak fått endelig medhold. Kun en mindre del av Fylkesmannens vedtak (slutningens første avsnitt) ble kjent ugyldig av Oslo Tingrett. De øvrige delene av vedtaket var ikke en del av saken for tingretten.

Sakens forløp
Byantikvaren anmodet Riksantikvaren om å klage på Oslo kommune, plan- og bygningsetatens dispensasjon for utskiftning av vinduer på bygningen i Pilestredet Park 21.

Tiltakshaver hadde søkt om å skifte ut alle vinduene i andre, tredje og fjerde etasje på bygården som er regulert til spesialområde bevaring og bruksformål bolig.  Før søknaden ble behandlet av kommunen, hadde tiltakshaveren uten godkjenning skiftet ut 27 vinduer. Plan- og bygningsetaten ga en omgjort dispensasjon fra reguleringsplanen og godkjente fasadeendringen i sitt vedtak 28. april 2011, etter behandling av en klage fra tiltakshaver på opprinnelig avslag på søknaden. Endringssøknad 2 ble delvis godkjent og endringssøknad 3 ble godkjent i sin helhet.

Oslo kommune ga igangsettelsestillatelse 5. mai 2011 for de vinduene som kunne skiftes ut. Etter det som ble opplyst, ble originalvinduene som den gangen fortsatt var i behold, i mai erstattet av kopivinduer i samsvar med Oslo kommunes vedtak.

Vedtaket ble påklaget av Riksantikvaren 18. mai 2011 med utfyllende kommentarer på klagen som vi sendte 6. juni 2011.

Etter klagebehandling internt i kommunen ble saken oversendt Fylkesmannen som i sin klageavgjørelse 22.oktober 2012 tok klagen delvis til følge:

Fylkesmannens omgjøringsvedtak
Fylkesmannens omgjøringsvedtak lyder slik: «Kommunens vedtak av 28.04.11 – dispensasjon nr. 1, endres. Søknad om dispensasjon fra bevaringsformålet i reguleringsplanen avslås. Vilkårene for å gi dispensasjon er ikke oppfylt. Søknaden om fasadeendring avslås. Klagen fra Riksantikvaren har ført frem».

Oslo tingsrett avsa 6. oktober 2015 dom og kjennelse i saken, og Fylkesmannens endelige vedtak er i tråd med disse to rettsavgjørelsene (se også Oslo Tingrett: OTIR saksnr 14- 193464 TVI- OTIR/05).

Klageavgjørelse fra fylkesmannen i Oslo og Viken