Uforutsette funn. Kulturminneloven § 8 andre ledd

Saksbehandling i arkeologi

Last ned pdf Vent mens filen genereres

1Bestemmelsen

«Viser det seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne på en måte som nevnt i § 3 første ledd, skal melding etter første ledd sendes med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning det kan berøre kulturminnet. Vedkommende myndighet avgjør snarest mulig – og senest innen 3 uker fra det tidspunkt melding er kommet fram til vedkommende myndighet – om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. Fristen kan forlenges av departementet når særlige grunner tilsier det. Første ledd, siste punktum får tilsvarende anvendelse.»

Fra Kulturminneloven § 8 andre ledd

Bestemmelsen om uforutsette funn gjelder der en tiltakshaver har startet et godkjent arbeid eller et tiltak som ikke er søknadspliktig, og det framkommer automatisk fredete kulturminner som man på forhånd ikke har hatt forutsetninger for å kjenne til. Arbeidet skal stoppe, og fylkeskommunen/Sametinget må varsles.

Fylkeskommunen/Sametinget har en frist på 3 uker til å avgjøre om arbeidet kan fortsette og vilkårene for dette, dersom ikke en annen frist er fastsatt. Slike saker behandles etter kulturminneloven § 8 andre ledd.

2I hvilke tilfeller gjelder bestemmelsen?

8 andre ledd gjelder

 • Når det er gitt dispensasjon etter kulturminneloven § 8 første ledd og uforutsette automatisk fredete kulturminner kommer fram under arbeidets gang.
 • I arealplansaker der forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart ved planvedtak, men hvor det kommer fram uforutsette automatisk fredete kulturminner under arbeidet med realisering av planen.
 • Der det foretas et ikke-søknadspliktig/lovlig/godkjent tiltak, og uforutsette automatisk fredete kulturminner kommer fram under arbeidets gang.

8 andre ledd gjelder ikke

 • Der automatisk fredete kulturminner er kjent, men en tiltakshaver går i gang med et inngrep uten nødvendig tillatelse (dispensasjon) etter kulturminneloven § 8 første eller fjerde ledd. Et slikt ulovlig inngrep skal håndteres etter kulturminneloven §§ 8 tredje ledd og 27.
 • Der kulturminnemyndighetene i forkant har opplyst en tiltakshaver om at det er høyt potensial for funn innenfor et anleggsområde og forholdet til automatisk fredete kulturminner ikke er avklart, men tiltaket allikevel er påbegynt og automatisk fredete kulturminner funnet. Et slikt ulovlig inngrep skal håndteres etter kulturminneloven §§ 8 tredje ledd og 27.
 • Der forholdet til de automatisk fredete kulturminnene er avklart før arealplanvedtak, men hvor det under realiseringen av et tiltak i samsvar med planen kommer fram uforutsette automatisk fredete kulturminner som fylkeskommunen/Sametinget burde ha oppdaget ved sine registreringer/undersøkelser.

3Om bestemmelsen

Bestemmelsen gjelder der en tiltakshaver lovlig har startet opp et arbeid og det framkommer automatisk fredete kulturminner man på forhånd ikke har hatt forutsetninger for å kjenne til.

Stanse- og meldeplikten er ikke begrenset til tiltakshaveren personlig. Ansvaret er generelt. Det vil også gjelde for eksempel en ansatt gravemaskinfører eller en innleid underentreprenør.

Uforutsette automatisk fredete kulturminner som framkommer i forbindelse med arkeologiske granskinger, utført av forvaltningsmuseet/NIKU, kan i enkelte tilfeller også omfattes av bestemmelsen.

Gjelder alt arbeid som kan virke inn på et kulturminne

Det behøver ikke å være konstatert et direkte inngrep i kulturminnet for at bestemmelsen skal inntre. Det er nok at man under arbeidet blir klar over at et automatisk fredet kulturminne kan berøres av tiltaket på en måte som er nevnt i kulturminneloven § 3.

Melding om funnet

Tiltakshaveren må med en gang melde funnet til fylkeskommunen/Sametinget. Meldingen kan i prinsippet gis både muntlig og skriftlig. Skriftlighet anbefales fordi det vil være lettere å dokumentere når meldingen ble gitt.

Stans av arbeidet

Arbeidet skal stanses i den utstrekningen det kan berøre kulturminnet.

Fylkeskommunen/Sametinget foretar snarest den innledende avgrensningen av området der arbeidet skal stanse. Avgrensningen må vurderes etter tiltaket, kulturminnets type og karakter, og slik at kulturminneinteressene ivaretas. Samtidig må avgrensningen ikke legge større begrensninger på det igangsatte anleggsarbeidet enn nødvendig.

Anleggsarbeidet kan fortsette utenfor det området som fylkeskommunen/Sametinget har avgrenset, uten å avvente endelige vedtak.

Endelig vedtak kan legge en annen og mer begrenset avgrensning til grunn.

Stoppordre

I stoppordren fra fylkeskommunen/Sametinget gjøres tiltakshaveren oppmerksom på at kulturminneforvaltningen innen tre uker vil fatte et vedtak om hvorvidt arbeidet kan videreføres eller ikke, og eventuelt på hvilke vilkår. Fristen kan forlenges.

Tiltakshaveren skal gjøres oppmerksom på sin adgang til å komme med merknader til saken. I lys av treukersfristen er det i tiltakshavers egen interesse å komme med merknader så raskt som mulig. Det kan likevel være hensiktsmessig å sette en kort frist for merknadene slik at de ikke kommer for sent, siden fylkeskommunen/Sametinget i utgangspunktet skal fatte vedtak innen fristen på tre uker.

Kopi av stoppordren sendes rette forvaltningsmuseum/NIKU, Riksantikvaren og ev. kommunen.

Kostnader

Statlig kostnadsdekning kan vurderes når det framkommer uforutsette funn og saken behandles etter kulturminneloven § 8 andre ledd. Som hovedregel gis det statlig tilskudd ved mindre, private tiltak.

Kulturminneloven legger for øvrig til grunn at det er tiltakshaveren som ved offentlige og større, private tiltak skal dekke utgiftene til særskilt gransking av automatisk fredete kulturminner, jf. kulturminneloven § 10.

For uforutsette funn kan det i noen tilfeller likevel vurderes statlig tilskudd. Dette med begrunnelse om at det foreligger særlige grunner etter kulturminneloven § 10 første ledd første punktum.

4Frister

Frister: Fylkeskommunens/Sametingets frist for å fatte vedtak er tre uker. Fristen løper fra det tidspunktet meldingen er blitt kjent for fylkeskommunens/Sametinget. Fristreglene i bestemmelsen er utformet slik at en tiltakshaver ikke skal lide unødig overlast ved at et tiltak stanses fordi man finner et uforutsett automatisk fredet kulturminne.

Fristforlengelse: Ved særlige grunner kan fylkeskommunen/Sametinget forlenge fristen. Særlige grunner som tilsier forlengelse av fristen kan være at saken ikke er tilstrekkelig opplyst innen utgangen av fristen på grunn av sykdom eller værforhold.

Beslutning om å forlenge fristen er ikke et enkeltvedtak, men en prosessledende avgjørelse som ikke kan påklages. Sett i lys av bakgrunnen for bestemmelsen vil en altfor lang frist kunne vurderes som urimelig for tiltakshavers interesser.

Vedtak: Fylkeskommunen/Sametinget har myndighet til å gi dispensasjon og knytte vilkår til denne. Vilkårene skal ha saklig sammenheng med tillatelsen og ikke være urimelige for tiltakshaveren.

Klage: Fylkeskommunens/Sametingets avgjørelse etter kulturminneloven § 8 andre ledd er et enkeltvedtak som tiltakshaveren kan påklage, jf. forvaltningsloven § 28. Tiltakshaveren kan påklage vedtaket innen bestemmelsens særskilte frist på 6 uker fra underretning om at vedtaket er kommet fram til adressaten, dvs. fra det tidspunktet vedtaket er mottatt. Klagefristen framkommer i bestemmelsens siste punktum («første ledd, siste punktum får tilsvarende anvendelse»). Dette viser til den særskilte klagefristen i kulturminneloven § 8 første ledd.

Klagen stiles til Riksantikvaren, men sendes fylkeskommunen/Sametinget som forbereder klagesaken. Dersom fylkeskommunen/Sametinget ikke omgjør sitt vedtak, sendes klagen til Riksantikvaren som avgjør saken med endelig virkning.

Enhver med rettslig klageinteresse kan påklage vedtaket. Hvem som anses å ha rettslig klageinteresse varierer fra sak til sak. Foruten sakens parter vil normalt også andre som berøres av vedtaket og frivillige interesseorganisasjoner med kobling til kulturminnevern kunne klage.

Offentlige organer kan også ha klagerett, primært når det offentlige organet har en tilknytning til saken som ville gitt en privatperson klagerett. Når det offentlige organet (eks. forvaltningsmuseet/NIKU) opptrer som offentlig myndighet i saken, har det ikke klagerett.

Underretningsplikten: Riksantikvaren, fylkeskommunene, Sametinget, forvaltningsmuseene og NIKU har underretningsplikt overfor hverandre i saker som er av gjensidig interesse. Dersom fylkeskommunen/Sametinget, i saker som berører kulturminner eller kulturmiljøer av nasjonal eller vesentlig regional verdi, vil fatte et vedtak som er i strid med de faglige tilrådinger i saken, skal Riksantikvaren underrettes. Underretning skal gis både der forvaltningsmuseenes eller NIKUs faglige tilrådninger ikke vil bli fulgt, og der interne faglige tilrådinger ikke vil bli fulgt i fylkeskommunens/Sametingets administrative eller politiske vedtak. Riksantikvaren kan beslutte å overta fylkeskommunens/Sametingets myndighet. Se ansvarsforskriften § 7.

5Ansvar

Den som utfører arbeidet

 • plikter å stanse dersom det framkommer uforutsette automatisk fredete kulturminner
 • varsler fylkeskommunen/Sametinget («melding»)
 • lar funnet ligge i påvente av tilbakemelding fra kulturminneforvaltningen

6Myndighet og arbeids­oppgaver

Fylkeskommunen/Sametinget

 • oversender saken til Riksantikvaren for tiltak som berører automatisk fredete kulturminner på Riksantikvarens liste, dvs. de fire middelalderbyene Bergen, Oslo, Trondheim og Tønsberg
 • har myndighet til å gi tillatelse til inngrep i øvrige automatisk fredete kulturminner (dispensasjon)
 • sender skriftlig stoppordre til tiltakshaveren selv om arbeidet allerede er stanset ved muntlig melding
 • orienterer rette forvaltningsmuseum/NIKU og Riksantikvaren etter at stoppordren er sendt
 • dokumenterer kulturminnet og dets tilstand, og foretar den innledende avgrensningen av området der arbeidet skal stanses. Setter ev. opp en fysisk sperring rundt området
 • koordinerer ev. befaring med forvaltningsmuseet/NIKU, ev. også Riksantikvaren
 • har ansvaret for å føre inn nye registreringer og rette opp eksisterende data i Askeladden før vedtak fattes
 • sørger for at saken er tilstrekkelig opplyst
 • sender saken, med alle nødvendige opplysninger, til forvaltningsmuseet/NIKU for å få deres faglige tilrådning. Fylkeskommunen/Sametinget skal utsette sin avgjørelse til forvaltningsmuseet/NIKU har gitt sin uttalelse.
 • når forvaltningsmuseets/NIKUs tilrådning foreligger og saken er tilstrekkelig opplyst: fatter en begrunnet avgjørelse om dispensasjonsspørsmålet og de vilkårene som ev. stilles
 • underretter Riksantikvaren dersom det planlegges å fatte et vedtak i strid med forvaltningsmuseets/NIKUs tilråding, jf. ansvarsforskriften § 7 (3), med en frist for Riksantikvarens tilbakemelding. Fristen bør være så kort at det ikke er nødvendig å forlenge forvaltningens frist i saken. Samtidig må det gis tilstrekkelig tid til at Riksantikvaren kan gjøre en forsvarlig vurdering av om saken overtas eller ikke.
 • anmoder ved behov om prosjektplan og budsjett for gransking fra forvaltningsmuseet/NIKU
 • kan ved særlige grunner forlenge fristen på tre uker for å fatte vedtaket
 • anmoder ved behov om prosjektplan og budsjett for gransking fra forvaltningsmuseet/NIKU
 • dersom det stilles vilkår om særskilt gransking: sender en anmodning til Riksantikvaren om å fatte vedtak etter kulturminneloven § 10
 • mottar Riksantikvarens vedtak etter kulturminneloven § 10. Riksantikvarens vedtak er adressert søker.
 • sender sitt vedtak etter kulturminneloven § 8 andre ledd og Riksantikvarens vedtak etter § 10 i én samlet forsendelse til tiltakshaveren/søkeren, med kopi til Riksantikvaren, forvaltningsmuseet/NIKU, ev. også kommunen og andre berørte
 • oppdaterer Askeladden ved å legge inn dispensasjonsvedtaket og -brevet
 • mottar ev. klage på eget vedtak
 • forbereder klagesaken for Riksantikvaren, ev. omgjør sitt eget vedtak
 • meddeler tiltakshaveren skriftlig at granskingen i felt er avsluttet (ferdigmelding), snarest mulig etter å ha mottatt melding fra forvaltningsmuseet/NIKU, med kopi til Riksantikvaren, forvaltningsmuseet/NIKU og ev. kommunen

Universitetsmuseet

Gir tilrådinger i saker, utarbeider prosjektplan og forslag til budsjett samt gjennomfører lovpålagte arkeologiske utgravninger av automatisk fredete kulturminner og skipsfunn fra før 1537 på land, jf. ansvarsforskriften § 5, § 8, § 9 a) og § 11 (1). Unntaket er særskilte kulturminner fra middelalderen som nevnt under.

NIKU

Gir tilrådinger i saker, utarbeider prosjektplan og forslag til budsjett, samt gjennomfører lovpålagte arkeologiske utgravninger av middelalderske byanlegg, kirker, kirketufter, kirkegårder, klosteranlegg, forsvarsverk og rester av alle slike kulturminner, jf. ansvarsforskriften § 8, § 9 c) og § 11 (2).

Sjøfartsmuseet

Gir tilrådinger i saker, utarbeider prosjektplan og forslag til budsjett, samt gjennomfører lovpålagte arkeologiske utgravninger av automatisk fredete kulturminner under vann, jf. ansvarsforskriften § 6 a), § 9 b) og § 11 (1).

Før fylkeskommunens/Sametingets vedtak skal forvaltningsmuseet /NIKU

 • fungere som faglig rådgiver for fylkeskommunen/Sametinget/ Riksantikvaren
 • foreta ev. befaring sammen med fylkeskommunen/Sametinget og ev. Riksantikvaren
 • gi en faglig tilrådning i saken, ved å uttale seg til dispensasjonsspørsmålet og komme med begrunnet forslag til vilkår der dette er aktuelt
 • sende sin tilråding til fylkeskommunen/Sametinget snarest mulig
 • på anmodning fra fylkeskommunen/Sametinget: utarbeide forslag til prosjektplan og budsjett i tråd med departementets retningslinjer for budsjettering og regnskap (2011), tilgjengelig her

Etter fylkeskommunens/Sametingets vedtak skal forvaltningsmuseet/NIKU

 • avklare praktiske forhold etc. med tiltakshaveren og inngå kontrakt
 • gjennomføre særskilt gransking i tråd med vedtatt prosjektplan og budsjett
 • kontakte Riksantikvaren ved ev. avvik fra prosjektplan/budsjett
 • varsle fylkeskommunen/Sametinget som hovedregel første virkedag etter at granskingen i felt er avsluttet (brev, e-post, telefon)
 • senest innen tre uker etter at arbeidet i felt er avsluttet: gi fylkeskommunen/Sametinget og Riksantikvaren et kortfattet sammendrag av resultatet av gjennomført gransking, jf. underretningsplikten i ansvarsforskriften § 7
 • oppdatere beskrivelsen i Askeladden og ev. endre kulturminnets vernestatus
 • sette opp regnskapet i Riksantikvarens budsjettmal, tilgjengelig her, som sendes tiltakshaveren og Riksantikvaren som hovedregel innen 18 måneder etter at utgravningen i felt er avsluttet
 • oversende utgravningsrapporten til tiltakshaveren, Riksantikvaren, fylkeskommunen/Sametinget og ev. andre berørte eller interesserte, som hovedregel innen 18 måneder etter at utgravningen i felt er avsluttet

Riksantikvaren

 • har myndighet til å gi tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner på Riksantikvarens liste, dvs. de fire middelalderbyene Bergen, Oslo, Trondheim og Tønsberg
 • kan beslutte å overta fylkeskommunens/Sametingets myndighet etter kulturminneloven § 8 andre ledd, jf. ansvarsforskriften § 7
 • gjennomfører befaring ved behov, og i samråd med fylkeskommunen/Sametinget/ forvaltningsmuseet/NIKU
 • fatter vedtak etter kulturminneloven § 10 om omfang og kostnader til særskilt gransking i alle saker der det stilles vilkår om særskilt gransking. Vedtaket adresseres søker, men sendes til fylkeskommunen/Sametinget.
 • nevner i vedtaket hvem som skal utføre arbeidet (fylkeskommunen/Sametinget eller forvaltningsmuseet/NIKU)
 • fatter endelig avgjørelse i en klagesak på vedtak fattet av fylkeskommunen/Sametinget
 • mottar ev. klage på eget vedtak etter kulturminneloven § 10
 • omgjør sitt eget vedtak eller forbereder klagesaken for Klima- og miljødepartementet
 • er ansvarlig for å føre tilsyn med gjennomføringen av arkeologiske granskinger og å kvalitetskontrollere sluttrapporter og regnskap fra utgravningene

Klima- og miljødepartementet

 • fatter endelig avgjørelse i en klagesak for vedtak fattet av Riksantikvaren