Post 72 tekniske og industrielle kulturminner

Her finner du utfyllende informasjon om tilskuddsordningen til tekniske og industrielle kulturminner.

1Hva ønsker kulturminneforvaltningen å oppnå med tilskuddsposten?

Tekniske og industrielle kulturminner er spor etter industriell kultur som er av historisk, teknologisk, sosial, arkitektonisk eller vitenskapelig verdi. Tekniske og industrielle kulturminner omfatter bygninger og produksjonslinjer med maskineri, samferdsel og øvrig infrastruktur, samt den sosiale delen av industrihistorien med boliger, religiøse byggverk, skoler, rekreasjon- og grøntanlegg.

Gjennom tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner skal vesentlige deler av Norges tekniske og industrielle historie bevares. Det er et mål å øke kunnskapen om mangfoldet av tekniske og industrielle anlegg, som grunnlag for forskning, formidling, opplevelse, bruk og mulig ny bruk. I dette inngår blant annet ivaretakelse av handverkskompetansen som er bygd opp ved de 15 prioriterte anleggene som inngikk i Riksantikvarens bevaringsprogram frem til 2020.

2Hvordan måler vi om vi oppnår det vi ønsker?

 • Antall tekniske og industrielle kulturminner som har fått forbedret tilstandsgrad
 • Antall objekter ved de 15 prioriterte anleggene som har opprettholdt eller oppnådd TG 2
 • Antall tekniske og industrielle kulturminner hvor det er gjennomført dokumentasjon som grunnlag for bevaring, forskning og formidling

3Hvem kan motta tilskudd fra posten?

Private, kommunale og fylkeskommunale eiere og forvaltere av tekniske og industrielle kulturminner kan motta tilskudd. Sektorprinsippet ligger til grunn, og det skal ikke gis tilskudd til kulturminner i statlig eie.

4Hva kan det gis tilskudd til?

Midlene skal fordeles etter søknad om tilskudd til konkrete tiltak innen

 • Sikring
 • Istandsetting
 • Vedlikehold
 • Kulturminne- og tilstandsregistrering
 • Dokumentasjon
 • Mulighetsstudier

5Prioriteringer ved fordeling av tilskudd

Ved fordeling skal opprettholdelse av tilstandsgrad og ivaretakelse av opparbeidet kompetanse (FDV-stillinger) ved de 15 prioriterte anleggene prioriteres.  Inntil det foreligger en ny verneplan eller bevaringsstrategi for tekniske og industrielle kulturminner, skal følgende deretter prioriteres:

 • Tekniske og industrielle anlegg som har bevart produksjonslinje, maskineri eller teknisk infrastruktur
 • Småindustri, håndverksbedrifter og verksteder, samt mellomstor industri, i henhold til Riksantikvarens fredningsstrategi frem mot 2020
 • Helhetlige tekniske og industrielle miljøer med grunnlag for forskning, formidling og tilgjengeliggjøring
 • Tekniske og industrielle anlegg som er sikret vern gjennom vedtak etter PBL og som har godt lokalt/regionalt engasjement og medfinansiering.
 • Bygg og anlegg som har et formelt vern etter kulturminneloven eller plan- og bygningsloven skal prioriteres. Unntatt fra dette er rullende og flyvende materiell.

Disse postene skal ikke prioriteres ved tilskudd:

 • Museal drift og/eller virksomhet.
 • Forsikring
 • Telefon/internett
 • Husleie
 • Kommunale skatter, avgifter og renovasjon
 • Snørydding, klipping av gress og annen ordinær utomhus skjøtsel
 • Oppvarming i publikumsareal utover frostsikring
 • Vakthold
 • Museal virksomhet og formidling
 • Drivstoff, drift og vedlikehold av biler og større verktøy

6-